Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 2

นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5) ระยะที่ 2

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 1 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 5)

ระยะที่ 2 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย” ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2556

ณ ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยและส่งสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยากร

จากสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2)

ดร.ธเนศ ต่วนชะเอม และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ มีนักวิจัยรุ่นใหม่จากทั้ง 7

คณะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 คน โดยนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย

โครงการละ 40,000 บาท