Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่3

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่3

by วันณพงค์
2 views

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่3

“การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน” วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คลิกดูรูปภาพ