Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 2 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556

ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี