Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์

by วันณพงค์
0 views


ขอเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ