Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2

by วันณพงค์
4 views

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดงานราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ พัฒนาท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาสู่อาเซียน และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอบทความวิจัยระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

 โดยกิจกรรมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1.การปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางการศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2.การเสวนา เรื่อง ยุทธศาสตร์เชิงรุกสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน

3.การนำเสนอผลงานวิจัยในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยนำเสนอในสาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคม และสาขางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

 4.นิทรรศการเกี่ยวกับข้าว น้ำตาล เกลือ นิทรรศการของคณะและองค์กรภายนอก

5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

  

 เล่มบทความภาคบรรยาย เล่ม 1

 เล่มบทความภาคโปสเตอร์ เล่ม 2