Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติจากโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติจากโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2567

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 88 views