Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติสถาบันวิจัยฯประกาศ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 3 views