Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

by นงลักษณ์
17 views

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566  ผศ.ดร.พรรณี  คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ  และบุคลากรของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารงานของสำนักงานร่วมกัน และได้มีการนำชมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ณ ห้องประชุมเอกสักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล