Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติสถาบันวิจัยฯ มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานสีเขียว

มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานสีเขียว

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 97 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีโนบายพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ผลักดันเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวสะอาด (Green and Clean University) และเข้าสู่กระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียวโลก ตามระบบมาตรฐาน UI Green Metric World University Ranking และผลักดันให้หน่วยงานเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับบุคลากรในทุกฝ่าย ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสถาบันวิจัยและส่งเสริม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้กำหนดมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานสีเขียว (Green Office)

มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานสีเขียว