Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประกาศ ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดย การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดย การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

by นงลักษณ์
10 views

ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยการกระทำผิดจริยธรรมและจรรยkบรรณการวิจัย

ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ