Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนฯ ปี 2565

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนฯ ปี 2565

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 342 views

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณ เงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมหาวิทยาลัย ฯ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและวงเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 36 โครงการ งบประมาณรวม เป็นเงิน 2,077,390 บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นตามกรอบวิจัย ดังต่อไปนี้

  1. โครงการวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) จำนวน  8  โครงการ  วงเงินรวม 434,490 บาท
  2. โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (โครงการวิจัยภายใต้โครงการบริการวิชาการ) จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวม 700,000 บาท
  3. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : SDG 4 ยกระดับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 12 โครงการ  วงเงินรวม 472,900 บาท
  4. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ : SDG 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 180,000 บาท
  5. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว : SDG 7 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ เชื่อถือได้ และยั่งยืน จำนวน 1 โครงการ วงเงินรวม 90,000 บาท
  6. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวน 1 โครงการ วงเงินรวม 60,000 บาท
  7. โครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในสังคม และเชิงพาณิชย์แบบครบวงจร จำนวน 1 โครงการ วงเงินรวม 60,000 บาท
  8. โครงการวิจัย R2R (Routine to Research) จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 80,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบประกาศผลทุนรายได้มหาวิทยาลัย-65