สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ข้อปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ

ประกาศ

ประกาศ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ปี 2564

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2564

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง คณะกรรมการจัดการความรู้ KM

ประกาศ

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID – 19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อปฏิบัติ

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคนา 2019