สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ

คณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ข้อปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ

ประกาศ

ประกาศ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ปี 2564

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2564

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง คณะกรรมการจัดการความรู้ KM