สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ประกาศ

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติวิธีการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ

ข้อปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยฯ

ข้อปฏิบัติ

บริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข้อปฏิบัติ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office

ประกาศ

มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานสีเขียว

ประกาศ

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2566

ประกาศ

คำสั่งสถาบันวิจัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)