สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ข้อปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ

ประกาศ

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID – 19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อปฏิบัติ

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคนา 2019

ประกาศ

ประกาศสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด้วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 1)

ประกาศ

ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส