สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ประกาศ

คณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง นโยบายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

ข้อปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารสำหรับเบิกจ่ายงบประมาณ

ประกาศ

ประกาศ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรื่อง นโยบายการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง แต่งตั้งผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวบ่งชี้ ปี 2564

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 2564

ข้อปฏิบัติ

คำสั่ง คณะกรรมการจัดการความรู้ KM

ประกาศ

มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID – 19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศ

มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี