สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยฯ

  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ข้อปฏิบัติ
  • ประกาศ
ข้อปฏิบัติ

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม Do’s & Don’ts มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อปฏิบัติ

บริบทและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ข้อปฏิบัติ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office

ประกาศ

มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้สำนักงานสีเขียว

ประกาศ

คำสั่งสถาบันวิจัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ

คณะทำงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)