งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

  • ดูทั้งหมด
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ประกาศ
ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดย การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กลุ่ม Basic Research ประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนฯ ปี 2565

ประกาศ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2564

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ

ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองมุน ววน.) Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ

ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองมุน ววน.) Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ

ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564