งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง และข้อปฏิบัติ

รวมระเบียบ / ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

  • ดูทั้งหมด
  • ประกาศ
ดูทั้งหมด
  • ดูทั้งหมด
  • ประกาศ
ประกาศ

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเรื่องนโยบายและการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2566 – 2570

ประกาศ

ประกาศ นโยบายด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศ

ประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดย การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กลุ่ม Basic Research ประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนฯ ปี 2565

ประกาศ

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้และเงินกองทุนเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2564

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ

ประกาศผลการสนับสนุนทุนวิจัย จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองมุน ววน.) Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565