Home งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านช้างแรก สู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านช้างแรก สู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ

by นงลักษณ์
6 views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนโกโก้วิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎ์รธานี ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2567 เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องกะเทาะเปลือกโกโก้ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของยกระดับขีดความสามารถ กระบวนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโกโก้วิภาวดี รวมถึงแนวความคิดการพัฒนาโกโก้สู่เป้าหมายตลาดโลก ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคุณวินัย กล่อมเมือง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้วิภาวดี จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานการเพาะปลูกต้นโกโก้และกาแฟที่สวนนิลเขียว อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และพรพฤกษา การ์เด้น อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จากนั้น วันที่ 28 – 29 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน นำคณาจารย์จากสาขาศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ฉละเทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมภายในโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจากนายนิมิตร วงษ์จินดา นายอำเภอบางสะพานน้อย นายธิรวัฒน สุดจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างแรก และนายนันทปรีชา คำทอง หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตร ให้การต้อนรับ คณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าจากโกโก้บัตเตอร์ ด้วยการทำสบู่เหลวขมิ้นโกโก้บัตเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่