Home คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ แนวทางการสำรวจความต้องการ และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนท้องถิ่น

แนวทางการสำรวจความต้องการ และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนท้องถิ่น

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 12 views

💚ผลลัพธ์ทางสังคม>> ผลของการส่งมอบคุณค่า>>การพัฒนาที่ยั่งยืน💛

♥️ส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลกระทบทางสังคม เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน ✍🏻

แนวทางการสำรวจความต้องการ และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนท้องถิ่น

📍 #SIA #SROI #พัฒนาชุมชนท้องถิ่น #PBRU #บริการวิชาการ #SDGs #การพัฒนาที่ยั่งยืน #Edpex