Home รายงานการจัดการความรู้ การเปรียบเทียบกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การเปรียบเทียบกระบวนการดำเนินงานด้านการจัดซื้อ/จ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ของสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

by นงลักษณ์
9 views

ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไปได้มีการเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายการดำเนินงานโครงการของสถาบันวิจัย ในคราวการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 3 / 2565 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมภูมิทรรศนา สถาบันวิจัยฯ

เปรียบเทียบกระบวนการการเงิน