Home คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 175 views

เอกสารคู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (Fundamental Fund : FF) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Manual-of-Fundamental-Fund-FF-2567