Home สถาบันสถาบัน เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เกี่ยวกับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

by วันณพงค์
6 views

ประวัติสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ตลอดถึงงาน หอวัฒนธรรม

 

 

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เดิมคือ สำนักศิลปวัฒนธรรม มีพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วิจัยทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ ทำหน้าที่บริการวิชาการ ต่อมาศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกันในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิจัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และในปี  2542 วันที่ 12 ตุลาคม  2542 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 วันที่ 14 มิถุนายน 2547 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง จึงมีผลทำให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการและสำนักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมีชื่อใหม่ว่า “สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม”ปรัชญา “องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์”

 

พันธกิจ

      1. บริหารจัดการองค์กรร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

      3. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่น

      4. ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  และความเป็นไทย โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

      5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ และบูรณาการงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ

 

เอกลักษณ์ “องค์กรเข้มแข็ง เครือข่ายเข้มแข็ง  สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

อัตลักษณ์ “ภายในปี 2564 จะเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีการบูรณาการพันธกิจโดยใช้วัฒนธรรมและชุมชนเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์” 

 

ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) นั้น เป็นแก่นสำคัญที่ทุกคนในองค์กรจะยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน สำหรับสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมีความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญา ย่อมเป็นที่มาแห่งความสำเร็จ ซึ่งในการปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ถ้าหากบุคลากรภายในองค์กรมีความศรัทธาในภูมิปัญญาขององค์กรก็ยอมประสบกับความสำเร็จ แต่เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรจำได้ง่ายจึงได้ทำตัวอักษรตัวหน้ามาเรียงตามลำดับได้ว่า SMART

1. Service Mind การมีจิตใจมุ่งบริการ

2. Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

3. Accountability การมีความรับผิดชอบต่อความสำเร็จของงานและสาธารณะ

4. Realistic เป้าหมายต้องสามารถเป็นจริงได้

5. Teamwork การมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 

วัฒนธรรมองค์กร

       วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร ที่ถูกหล่อหลอมมาจากความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ จนสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม

       1. มีความศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นใน กฎระเบียบและธรรมาภิบาล

       2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง และมีจิตใจของการให้บริการ

       3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ขยัน อดทน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

       4. ทำงานเป็นทีม เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร