Home สถาบันสถาบัน ประวัติสถาบันวิจัยฯ

ประวัติสถาบันวิจัยฯ

by วันณพงค์
9 views

ประวัติสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ถ้าท่านย่างก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมองไปทางด้านซ้ายมือก็จะเห็น
หมู่เรือนไทยเมืองเพชร ตั้งเด่นอยู่ท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มรื่นและสนามหญ้าเขียวขจี ยามเมื่อ
แดดอ่อนรอนลง ภาพของหลังคาทรงไทย เรือนโซ่ง และป้ายปูนปั้น “หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ”
จะสะท้อนเงาลงในสระน้ำรังสรรค์เป็นภาพอีกมิติหนึ่งที่  งดงามยิ่งนัก

ประวัติสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ตลอดถึงงานหอวัฒนธรรม

 

        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เดิมคือ  สำนักศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศูนย์วิจัยทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย  ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ  ทำหน้าที่บริการวิชาการ  ต่อมา  ศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน  ในปี  พ.ศ.  2538  ได้  เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักวิจัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538  และในปี  2542  วันที่  12  ตุลาคม  2542  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2542  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาในปี  พ.ศ.  2547  วันที่  14 มิถุนายน  2547  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง  จึงมีผลทำให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการและสำนักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมี ชื่อใหม่ว่า  “สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม”