วัตถุประสงค์โครงการ

 

โครงการ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ผืนป่าแก่งกระจานมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นเสมือนปราการอันแข็งแกร่งที่คอยป้องกันขวางกั้นลมพายุอันรุนแรงที่จะพัดพาจากทะเลอันดามันเข้าสู่กรุงเทพฯ และจากพื้นทีใกล้เคียง ซึ่งกลุ่มป่าแก่งกระจาน ประกอบด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 4 แห่ง ได้แก่ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี 2) อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 3) อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และ 4) อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ลักษณะของกลุ่มป่าแก่งกระจานปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง เป็นพื้นที่มากที่สุดถึงร้อยละ 59 รองลงมาเป็นป่าดิบชื้น ป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ตามลำดับ และเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำภาชี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำกุยบุรี สำหรับคุณค่าโดดเด่นที่เป็นสากลของพื้นที่นี้ ผืนป่าแก่งกระจานจึงเป็นศูนย์กลางรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ซึ่งสภาพปัจจุบันผืนป่านี้ได้มีการบุกรุกพื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่อง และทางสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายเห็นควรให้มหาวิทยาลัยฯ มีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าแก่งกระจานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันวิจัย ฯ เห็นว่าการสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนักในการรักผืนป่า แม่น้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเพชรบุรี เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นสถาบันวิจัยจึงได้จัดโครงการ ค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี เพื่อสร้างเครือข่ายของเยาวชนให้เกิดจิตสำนึก และมีความภาคภูมิใจ ในการอนุรักษ์ ห่วงแหนพื้นป่า แหล่งน้ำของบ้านเกิดตนเอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่บริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแม่น้ำเพชร และโรงเรียนในพื้นที่แก่งกระจาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์ป่าแก่งกระจานให้มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน

2. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนคนรักษ์ป่าแก่งกระจานต้นแม่น้ำเพชรบุรีโดยใช้กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าแบบมีส่วนร่วม

สถานที่ดำเนินงาน

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และบ้านกร่างแค้มป์

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

วันเสาร์ที่ 28 – วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่อยู่บริเวณต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรี โรงเรียนในพื้นที่แก่งกระจาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 50 คน

วิธีการดำเ­­นินงาน

1. รับสมัครเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

2. จัดค่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี ณ บ้านกร่างแค้มป์ แก่งกระจาน

3. ประเมินโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีเครือข่ายเยาวชนคนรักษ์ลุ่มน้ำเพชรและป่าแก่งกระจานที่ช่วยทำหน้าที่อนุรักษ์ผืนป่าแก่งกระจานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

2. เครือข่ายคนรักษ์ป่าแก่งกระจานเกิดการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ผืนป่าแก่งกระจานและลุ่มน้ำเพชรอย่างต่อเนื่อง

3. ป่าแก่งกระจานจะดำรงอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุกทำลายระบบนิเวศ

การติดตามและประเมินผล

การดำเนินการติดตามและประเมินผล แบบสอบถาม และการทำงานร่วมกันของเครือข่าย

หน่วยงานรับผิดชอบ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>