เครือข่ายเยาวชน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

โรงเรียนท่ายางวิทยา

1.

นางสาวนวลสวาท อัศวินานนท์ อาจารย์ผู้ควบคุม

2.

นางสาวปฐมพร อินเทียน อาจารย์ผู้ควบคุม

3.

นางสาวจิราพรรณ กลั่นรักษา นักเรียน

4.

นางสาวอารัญยา ใจซื่อ นักเรียน

5.

นางสาวกฤตพร อิ่มบูรณาประวัติ นักเรียน

6.

นางสาวสิริกัญญา ศรีจันทร์ นักเรียน

7.

นางสาวณัฐกานต์ เกิดมาก นักเรียน

8.

นางสาวพรวิภา ทองมาก นักเรียน

9.

นางสาววรนุช สุรินทร์ศักดิ์ นักเรียน

10

นางสาวอทิตยา กองมาก นักเรียน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

1.

นายพงษ์ศักดิ์ ชายกวด อาจารย์ผู้ควบคุม

2.

นางสาวศิรัจจันทร์ เอียดทองใส อาจารย์ผู้ควบคุม

3.

นายชัยมงคล ชูกร นักเรียน

4.

นายนิวัฒน์ นุชเนตร นักเรียน

5.

นางสาวแก้วตา จันทร์อุปภัมภ์ นักเรียน

6.

นางสาวณัฐพร ฤทธิ์เดช นักเรียน

7.

นางสาวศศิธร ชูชาติ นักเรียน

8.

นางสาวสุมิตรา งามล้ม นักเรียน

9.

นางสาวปาลิตา คำน่วม นักเรียน

10

นางสาวชาลินี แอบุตร นักเรียน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

1.

นางสาวชมพูนุช ประเสริฐจิตร์ อาจารย์ผู้ควบคุม

2.

นางสาวสะโรม สุขเกษม อาจารย์ผู้ควบคุม

3.

นายนภดล เขียวขำ นักเรียน

4.

นายเอกวัฒน์ ขาวสว่าง นักเรียน

5.

นางสาวเบญจรัตน์ เสือรัก นักเรียน

6.

นางสาววรุญญา หรุ่นโพธิ์ นักเรียน

7.

นางสาวศิรประภา ขาวสว่าง นักเรียน

8.

นางสาวอัมพร ต้องเจริญ นักเรียน

9.

นางสาวศิริพร หลิมประเสริฐ นักเรียน

10

เด็กญิงชลธิชา หริรัญวงศ์ นักเรียน

11

ประภัสสร นักเรียน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

1.

นางสาวสุณีย์ พจนศิลป์ อาจารย์ผู้ควบคุม

2.

นางสาวธีราพร โพธิ์ธราวัชร์ อาจารย์ผู้ควบคุม

3.

นายนลธวัช สีปาน นักเรียน

4.

นายกฤษณะ เรื่องการุณ นักเรียน

5.

นายวรวุฒิ ชยานุวัตร นักเรียน

6.

นายไพรพิทักษ์ คุ้มเครือ นักเรียน

7.

นายศุประวัทย์ บุตรเมือง นักเรียน

8.

พลอยเพชร บุญโต นักเรียน

9.

นายนลธวัช สีปาน นักเรียน

10

อลิษา รุ่งเรือง นักเรียน

11

ณัชชา ครวัฒนา นักเรียน

12

สัภยา เอี่ยมศิริ นักเรียน

13

สุภาพ เสียงหวาน นักเรียน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย

1.

นายอนุวัตร ทองคล้าย อาจารย์ผู้ควบคุม

2.

นางนิรชา ป้านศรี อาจารย์ผู้ควบคุม

3.

นายณรงค์ศักดิ์ เชิดสุข นักเรียน

4.

นายภาณุพงษ์ จิตต์ใจ นักเรียน

5.

นายเลิศชาย มีพันธ์ นักเรียน

6.

นางสาวกมลทิพย์ ดิษฐ์ประเสริฐ นักเรียน

7.

นางสาวนันทนา นาคหมื่นไวย์ นักเรียน

8.

นางสาวกนกวรรณ วัดรัตน์ นักเรียน

9.

นางสาวนัทพร จุ้ยสำราญ นักเรียน

10

นางสาวศิรินภา เรืองทิพย์ นักเรียน

11

สุภัทชา นักเรียน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

1.

นายจำเนียร ศักดิ์ศรี อาจารย์ผู้ควบคุม

2.

นางชินธีนย์ จิตต์การุณย์ อาจารย์ผู้ควบคุม

3.

นายณัฐวัชช์ จิตต์การุณย์ นักเรียน

4.

นายกันต์กวี แดงแสง นักเรียน

5.

นายปัญจพล ทองบ่อ นักเรียน

6.

นายเขตสรวง สุววรณทิพย์ นักเรียน

7.

นายวริศ ทองนิ่ม นักเรียน

8.

นายณัฐวัฒน์ โอบอ้อม นักเรียน

9.

นายพีรณัฐ เบญจศิริลักษณ์ นักเรียน

10

นายกษม พูลพิทักษ์ นักเรียน

11

อภิณัฐ ปฐมไพบูลย์ นักเรียน

12

รัฐนันท์ สมุทราผ่อง นักเรียน

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>