Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รางวัล “ราชภัฏคุณากรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖”

รางวัล “ราชภัฏคุณากรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖”

by นงลักษณ์
79 views

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในโอกาสได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากรประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖” ในงานการประชุมใหญ่สามัญสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี