Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการประชุม-อบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน โครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

โครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

by นงลักษณ์
63 views

🍍โครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์🍍

เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินงานโครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์ โดยโครงการการดังกล่าวดังแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสับปะรดพันธุ์แกะตาและปัตตาเวีย วิธีการเลือกหน่อพันธุ์, โรคและแมลง, วิธีป้องกันและกำจัดแมลง รวมถึงการจัดการแปลงและการเก็บเกี่ยว โดยมีผู้เข้ารวมอบรม 56 คน
2. ในวันที่ 10 มีนาคม 66 ได้รับเกียรติจากนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าอบรมซึ่งมาจากผู้นำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยแล้ว ยังได้รับเกียรติจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยเกษตรอำเภอชะอำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ชุดปฏิบัติการโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย โดยได้ร่วมมือร่วมใจกันปลูกสับปะรด จำนวน 5,000 หน่อ เพื่อจะสร้างเป็นแปลงต้นแบบการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนดอนขุนห้วย และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนดอนขุนห้วยและการค้าเชิงพาณิชย์ในอนาคตต่อไป