Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติสถาบันวิจัยฯ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว Green Office

by นงลักษณ์
Published: Last Updated on 22 views

                 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว         Green Office เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้บริหาร/บุคลากรได้นำไปศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานสีเขียว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง