Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติสถาบันวิจัยฯประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

by นงลักษณ์
12 views