Home ระเบียบ ประกาศ และข้อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ.2564

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 36 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง หลีกเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย พ.ศ. 2564

566_ประกาศทุนเผยแพร่ลงวันที่-29_10_64-1