Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 1 views

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

3. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

ผู้สนใจทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2557 สามารถสมัครทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academic.trf.or.th


 รายชื่อและระดับคุณภาพวารสารที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย