Home ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สกอ. ได้จัดประชุมสำหรับนักวิจัย

สกอ. ได้จัดประชุมสำหรับนักวิจัย

by วันณพงค์
Published: Last Updated on 0 views

1. สกอ. ได้จัดประชุมสำหรับนักวิจัยที่สนใจกลุ่มโครงการวิจัยบูรณาการพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัย

ท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณะกรรม

สถาบันวิจัย ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และแจ้งรายชื่อกับสถาบันวิจัย ฯ

ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ทางโทรศัพท์ภายในหมายเลข 1117/1114, 081-4219915

(ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ)หรือทาง research_pbru@yahoo.com เพื่อสถาบันวิจัย ฯ จะจัดเตรียมรถสำหรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมต่อไป

2. สถาบันวิจัย ฯ จะจัดโครงการต่อไปนี้

1. อบรมโครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุน วช โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมการวิจัย

2. การจดทรัพย์สินทางปัญญา (การปฏิบัติการ มีวิทยากรให้คำแนะนำในการเขียนแบบคำขอแบบ

ตัวต่อตัว) ในเดือนสิงหาคม 56 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป