คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย

กระดานสนทนา

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 19.2 Mb)

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 18.2 Mb)

                   โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

27 โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นตัวตั้ง
1) การขับเคลื่อนและหนุนเสริมการดำเนินงานและติดตามโครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560           390,000 อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
2) การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ           250,000 นส.ศศิวิมล  กาหลง
3) การพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนไร่มะขาม             90,000 อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
4) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ข้าวอินทรีย์ บ้านไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี             70,000 อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
5) การอบรมให้ความรู้เรื่องผักปลอดสารพิษ ชุมชนวังจันทร์             50,000 อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
28 โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) การขับเคลื่อนโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ           241,200 อ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม
2) หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ           300,000 นส.นงลักษณ์ ขาวผ่อง
3) การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโค้งตาบาง และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี              80,000 อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
4) เกษตรทฤษฎีใหม่สู่แหล่งอาหารปลอดภัยตามแนวพระราชดำริ (บ้านสาระเห็ด)             90,000 นส.นงลักษณ์ ขาวผ่อง
30 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) พัฒนาครูเด็กเล็กโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อสู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ           150,000 นส.ศศิวิมล  กาหลง
2) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา           300,000 อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์
31 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา
1) ขับเคลื่อนและติดตามโรงเรียนกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์             90,000  อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์ 
2) พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน           150,000  อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์ 
3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูตำรวจตระเวนชายแดนปี 2560           200,000  อ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม 
32 โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์
1) สัมมนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง             50,000  อ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครดิตยูเนี่ยนในทศวรรษหน้า             70,000  อ.แสนประเสริฐ  ปานเนียม 
34 โครงการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
1) การสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน           200,000  นส.นงลักษณ์  ขาวผ่อง 
35 โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์สู่การค้าเชิงพานิชย์ บ้านไร่มะขาม           250,000  อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์ 
2) การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชนไร่มะขาม            100,000  อ.พัชรินทร์  สุริยวงศ์ 

 

 

 

 

 

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 8 Mb)

3rd National and International Conference  Dec 2017

 

 (filesize 17.00 Mb)