คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย

กระดานสนทนา

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 19.2 Mb)

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 18.2 Mb)

ประวัติสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินการ สนับสนุน ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริ รวมถึงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศาสนา งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น งานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัยส่งเสริมเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรม ตลอดถึงงานหอวัฒนธรรม

 

        สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  เดิมคือ  สำนักศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศูนย์วิจัยทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย  ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ  ทำหน้าที่บริการวิชาการ  ต่อมา  ศูนย์วิจัยและศูนย์ฝึกอบรมได้ยุบรวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน  ในปี  พ.ศ.  2538  ได้  เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักวิจัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538  และในปี  2542  วันที่  12  ตุลาคม  2542  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2542  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และต่อมาในปี  พ.ศ.  2547  วันที่  14 มิถุนายน  2547  ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง  จึงมีผลทำให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการและสำนักศิลปวัฒนธรรมยุบรวมกันมี ชื่อใหม่ว่า  “สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม”

 


 

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 8 Mb)

3rd National and International Conference  Dec 2017

 

 (filesize 17.00 Mb)