คู่มือการปฏิบัติงานวิจัย

กระดานสนทนา

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 19.2 Mb)

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 18.2 Mb)

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย

  

ปรัชญา
ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  คลังปัญญา  สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ  สนับสนุน  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  และการบริการทาง  วิชาการ  สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในการบริหารงานวิจัย  งานศิลปวัฒนธรรม การให้คำปรึกษาบริการด้านวิชาการแก่หน่วยงาน  ชุมชน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมืออาชีพ


2.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ  มีการวางแผน   จัดหาระดมทุนวิจัยจากภายในและภายนอกพร้อมเครื่องมือเพื่อการวิจัยและ อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรด้านการวิจัย ประสานงานกับคณะเพื่อให้มีการวิจัยในทุกระดับและทุกด้าน


3.ส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่ชุมชนถือว่าเป็นภารกิจและนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่จะตอบสนองต่อความ ต้องการของชุมชน  โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์ของการศึกษาการเรียนรู้และการวิจัย  เป็นที่พึ่งทางปัญญา แก่ชุมชน  โดยจะใช้ยุทธศาสตร์งานวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน


4.ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  สร้างสรรค์  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น โดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  สร้างวัฒนธรรมให้มีชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในชุมชน  สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมของชุมชน
วัตถุประสงค์

1. วัตถุประสงค์หลัก 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย

1.2 ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

1.3 อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์รอง

ได้แก่ การเสริมสร้างให้เกิดจิตสำนึก รัก รู้จักคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

เอกลักษณ์ การบริหารและการดำเนินงานแบบมีส่วนกับเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

 

อัตลักษณ์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาท้องถิ่น

 

นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่องค์กรแห่งการพัฒนา

 1. น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักในการบริหารงาน (การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ, ระเบิดจากข้างใน ฯลฯ)

 2. ใช้หลักค่านิยม 8 ประการ เป็นหลักในการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในองค์กร (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, การทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์, การใช้นวัตกรรม ฯลฯ)

 3. ใช้กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (Mckinsey) ในการพัฒนาองค์กร

4. ใช้หลักความเสมอภาค ความเป็นธรรมให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยการมอบอำนาจ การกระจายอำนาจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

5. ใช้หลักความมั่นคง โดยการสร้างระบบที่บุคลากรมีความมั่นใจในความมั่นคงของการทำงาน

6. บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน ส่งเสริมความสามัคคีและความร่วมมือกันของบุคลากรในการทำงาน เน้นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม

7. สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในทุกด้านและพัฒนาการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

 

นโยบายการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

1. กำหนดกรอบและทิศทางการพัฒนางานด้านการวิจัยให้ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบ PBRU DIAMOND MODEL

3. สนับสนุนให้มีการวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในด้านงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม

5. กำหนดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้ชัดเจน และสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย ตลอดจนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สามารถเข้าถึงทุนวิจัยจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

6. สนับสนุนและสร้างเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ โดยกระบวนการบ่มเพาะทางธุรกิจ

7. จัดระบบสารสนเทศการวิจัยที่ทันสมัย โดยผู้วิจัยและผู้สนใจ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. จัดให้มีระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อจูงใจนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลงานของ สกอ.และสกว.

9. จัดให้มีการประชุมและเสนอผลงานวิจัยทุกปี

10. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

11. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ การเขียนบทความผลงานวิจัย การสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยอาวุโส

12. สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ

13. จัดระบบศูนย์ข้อมูลของท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้งานด้านการวิจัย

14. มีหน่วยงานส่งเสริมประสานงานด้านการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และการทำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

15. ใช้กระบวนการบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ

16. ประสานเพื่อสร้างภาคีวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก ชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมทั้งในการค้นหาคำตอบวิจัย การร่วมกันทำวิจัยและการใช้ประโยชน์ จากผลงานวิจัยในทุกรูปแบบ

17. การดำเนินการอื่นๆ เพื่อตอบสนองนโยบายวิจัยของมหาวิทยาลัย

 

นโยบายการบริการวิชาการแก่ชุมชนและงานส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ

1. ประสานและส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระรามดำริ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

2. ศึกษาปัญหาของชุมชน/ท้องถิ่นโดยให้มีชาวบ้านเป็นนักวิจัยร่วม

3. ประสานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในมหาวิทยาลัยแต่ละด้าน เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในชุมชน/ท้องถิ่น

4. บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ

5. ให้ความร่วมมือกับประชาชน ชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริ

6. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

7. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและใช้ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นห้องเรียนในการปฏิบัติงานของนักศึกษา

8. มุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน/ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับมาตรฐานความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน/ท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ

9. จัดทำโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อแก้วิกฤตให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 นโยบายการบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1. พัฒนาและปรับปรุงหอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ที่มีชีวิตด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นศูนย์ศึกษาของประชาชนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงบุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

2. พัฒนาและส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีและภูมิภาคตะวันตก

3. ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการฟื้นฟูทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. สนับสนุนส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และศาสนา

6. พัฒนาและส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกโดยประสานงานกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7. อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องประสานงานและร่วมมือกับเครือข่ายในด้านการอนุรักษ์ทั้งภาครัฐและเอกชน

8. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนจัดทำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ

9. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงสู่ระดับสากล

10. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและปลูกฝังค่านิยมในด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกต้องให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

 

เอกสารราชภัฏวิจัยครั้งที่ 7

ดาวน์โหลด เอกสาร ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 7

 (ขนาดไฟล์ 8 Mb)

3rd National and International Conference  Dec 2017

 

 (filesize 17.00 Mb)