ผลการประกวดอนุรักษ์แม่น้ำเพชร

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/10/page1-150x150.jpg

  ผลการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เรื่อง “แม่น้ำเพชรบุรีสายธารแห่งชีวิต” ผลการตัดสินประกวดเรียงความ เรื่อง ป่าแก่งกระจานต้นน้ำเพชรบุรี ผลการประกวด ภาพถ่าย ชื่อผลงาน วิถีชุมชน คนเพชรบุรี

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , | Leave a comment

การแข่งขันเรือยาว สืบสานตำนานแม่น้ำเพชร ครั้งที่ 12

http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/boatphet-300x175.jpg

ขอเชิญเที่ยวชมการแข่งขันเรือยาว ประเพณีสืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ณ ริมแม่น้ำเพชรบุรี (หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Tagged , | Leave a comment

ดูแลแม่น้ำเพชรบุรี 4 วิธีที่เราทำได้

เราสามารถช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำเพชรบุรีได้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดย 1. การใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงแล้วยังทำให้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้ำด้วย 2. การสงวนน้ำใช้ในบางฤดูหรือสภาวะที่มีน้ำมากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไว้ใช้ โครงการทำบ่อเก็น้ำ การสร้างร่องน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และทำระบบชลประทาน 3. การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ ควรมีการบำบัดและขจัดสารพิษ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 4. การนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจการหนึ่ง เช่น น้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหารสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Posted in เรื่องเล่าดีๆ | Tagged , , | Leave a comment

แม่น้ำเพชรบุรี วันนี้เป็นอย่างไร?

แม่น้ำเพชรบุรี มีความสำคัญเสมือนเส้นชีวิตของชาวเพชรบุรี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร คมนาคมอุตสาหกรรม ครัวเรือน การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นน้ำกิน-น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน ถือกันว่าเป็นน้ำที่มีรสอร่อย ใสสะอาด จืดสนิทและยังถือว่าเป็นน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าที่เป็นเกียรติคุณ คือ เป็นน้ำสรง น้ำเสวย และน้ำมงคลในพระราชพิธี โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุร ณ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรีจึงกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองเพชรมายาวนาน ความเจริญ การขยายตัวของชุมชน ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีต้องประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทางบกทำให้ผู้คนหลงลืม หันหลังให้แม่น้ำไปทางถนน แม่น้ำที่เคยมีความสำคัญกลายเป็นที่ทิ้งขยะและรองรับน้ำเสีย จากชุมชน มีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ทำให้ทัศนียภาพบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเปลี่ยนไป …

Posted in เรื่องเล่าดีๆ | Tagged , | Leave a comment