กฎหมายที่เกี่ยวกับลำน้ำ

1. การบุกรุกลำน้ำ การก่อสร้างอาคารล้ำลำน้ำ การทิ้งหิน กรวด ทราย ดิน โคลน ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน การปิดกั้น การขุดลอกร่องน้ำ และการเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ มีความผิดตามกฎหมาย

- พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 23 และมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

- พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 117 มาตรา 119 มาตรา 119 ทวิ มาตรา 120 และมาตรา 204 ต้องระวาโทษ

2.การทิ้งสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำมันและเคมีภัณฑ์
สารอันตรายลงลำน้ำ ทำให้น้ำเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม มีความผิดตามกฎหมาย

  • - พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 และ มาตรา 26

พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 30 มาตรา 33 และ

  • มาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
  • - พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 119 ทวิ และมาตรา 204
    ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการขจัดสิ่งเหล่านั้นด้วย

3. การบำรุง ดูแล รักษาลำน้ำ เป็นหน้าที่ขอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมเจ้าท่า ประชาชนผู้พบเห็นการบุกรุกลำน้ำ การทิ้งสิ่งปฏิกูลลงลำน้ำสามารถแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมเจ้าท่า เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำผิด
และแก้ไขปัญหาได้ทันที

  • - พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120
  • - พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 11 พ.ศ.2543) มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56
  • - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542) มาตรา 67

การเฝ้าระวัง

  • หากพบเห็นปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียกรุณาแจ้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3242-5028 อำเภอท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหา

หากพบการกระทำผิดในแม่น้ำเพชรบุรี กรุณาแจ้งสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาเพชรบุรี โทร. 0-3242-4107 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3242-5028 อำเภอท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อหยุดยั้งการทำให้แม่น้ำเพชรบุรีเสื่อมโทรม

ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>