http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/10/page1-150x150.jpg

  ผลการตัดสิน การประกวดวาดภาพระบายสี เรื่อง “แม่น้ำเพชรบุรีสายธารแห่งชีวิต” ผลการตัดสินประกวดเรียงความ เรื่อง ป่าแก่งกระจานต้นน้ำเพชรบุรี ผลการประกวด ภาพถ่าย ชื่อผลงาน วิถีชุมชน คนเพชรบุรี

There are no comments, click here be the first one!
http://research.pbru.ac.th/pbri/wp-content/uploads/2012/09/boatphet-300x175.jpg

ขอเชิญเที่ยวชมการแข่งขันเรือยาว ประเพณีสืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555 การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานแม่น้ำเพชรบุรี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ณ ริมแม่น้ำเพชรบุรี (หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี) วันที่ 6-7 ตุลาคม 2555

There are no comments, click here be the first one!

เราสามารถช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำเพชรบุรีได้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดย 1. การใช้น้ำอย่างประหยัด นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงแล้วยังทำให้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้ำด้วย 2. การสงวนน้ำใช้ในบางฤดูหรือสภาวะที่มีน้ำมากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไว้ใช้ โครงการทำบ่อเก็น้ำ การสร้างร่องน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และทำระบบชลประทาน 3. การป้องกันน้ำเสีย การไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ ควรมีการบำบัดและขจัดสารพิษ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ 4. การนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจการหนึ่ง เช่น น้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหารสามารถนำไปรดต้นไม้ได้ ที่มา : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

There are no comments, click here be the first one!

แม่น้ำเพชรบุรี มีความสำคัญเสมือนเส้นชีวิตของชาวเพชรบุรี เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางด้านการเกษตร คมนาคมอุตสาหกรรม ครัวเรือน การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นน้ำกิน-น้ำใช้ ในชีวิตประจำวัน ถือกันว่าเป็นน้ำที่มีรสอร่อย ใสสะอาด จืดสนิทและยังถือว่าเป็นน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าที่เป็นเกียรติคุณ คือ เป็นน้ำสรง น้ำเสวย และน้ำมงคลในพระราชพิธี โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541 สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีหลั่งน้ำคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำเพชรบุร ณ บริเวณพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรีจึงกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำเพชรบุรีเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองเพชรมายาวนาน ความเจริญ การขยายตัวของชุมชน ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีต้องประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ทางบกทำให้ผู้คนหลงลืม หันหลังให้แม่น้ำไปทางถนน แม่น้ำที่เคยมีความสำคัญกลายเป็นที่ทิ้งขยะและรองรับน้ำเสีย จากชุมชน มีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำ ทำให้ทัศนียภาพบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเปลี่ยนไป …

There are no comments, click here be the first one!

เจ้านายกับต้นไม้เมืองเพชร

ได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเมืองเพชรบุรีตอนหนึ่งว่า “เมืองเพชรบุรีเป็นภูมิฐานอันงดงามและสมบูรณ์ เคยเป็นที่ประพาสของพระเจ้าแผ่นดินแต่กาลก่อนตลอดมา” ในขณะเมื่อทรงครองราชสมบัติก็ได้เสด็จประพาส จ.เพชรบุรี เป็นประจำตลอดรัชกาล และยังได้โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรีสมัยนั้น พระยา สุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทียน บุนนาค) ดำเนินการจัดซื้อที่ดินที่บ้านปืน ต.บ้านหม้อ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ที่เรียกว่าพระคลังข้างที่ เป็นเนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เพื่อสร้าง “พระราชวังบ้านปืน” ก่อนก่อสร้างพระราชวังบ้านปืนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวพระตำหนักยังสร้างไปไม่ได้มาก พระองค์ก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ดำเนินการก่อสร้างต่อ จนสำเร็จ รวมเวลาก่อสร้างประมาณ 8 ปี ได้พระราชทานนามพระราชวังบ้านปืนใหม่ว่า “พระราชวังรามราชนิเวศน์” อนุสรณ์แห่งพระราชวังรามราชนิเวศน์ได้ก่อ ผลให้เกิดอนุสรณ์ต่างๆ ใน จ.เพชรบุรี อีกมากมาย เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนราชดำริ …