รายงานผู้สมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

ลำดับ ชื่อ นามสกุล [Rid] ชื่อผลงานวิจัย
1 นางสาว กชณิชา ประดิษฐวงษ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
82/1 ม.2 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160

[56] ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของพนักงาน บริษัท ไทยเอ็กเซล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

2 นางสาว กานต์มณี ไวยครุฑ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หมู่ 1 เลขที่ 20 คลองคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 13170

[8] ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

3 นางสาว จีรภัทร

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000

[-]
4 นางสาว จีรภัทร พลอยขาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 รัษฎา กะทู้ ภูเก็ต 83000

[-]
5 นาย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก จิตรลดาเหนือ ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

[60] การพัฒนาเกณฑ์เพื่อกำหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

6 นาย ฐานัส ฮ้อจงเจริญ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
31/12 ม.2 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

[43] คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการให้บริการของพนักงาน ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ในจังหวัดนครปฐม
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

7 นางสาว ฐิรกานต์ บุญคงมา

มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมือง ชลบุรี 20131

[54] รูปแบบการการตลาดเชิงกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด DD cream QB ของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

8 นางสาว นันทิยา ดอนเกิด

สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ึุ76000

[15] การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าขาวม้าของตำบลนาข่า อำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานีสำหรับสตรีวัยรุ่น
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

9 นางสาว บุษยมาส มาตรักชาติ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 ม.5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

[37] การพัฒนาระบบสารสนเทศกีฬามวยไทยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

10 นางสาว ปัทมวรรณ ทองดี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 ม.5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

[36] การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศึกษา บทเรียนตะกร้อ
 ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ

11 นาย ภควัต วรเชษฐบัญชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

[51] การพัฒนาบทเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสผ่านคิวอาร์โค้ด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

12 นางสาว ภิษณี วิจันทึก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

[90] ความรู้และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

13 นาย วีรศักดิ์ เจนสมุทร

มหาวิทยาลัยธนบุรี
102/2 หมู่ 1 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

[18] ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

14 นาง อัญญารัตน์ อภัยวัฒนะ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
28 ซอยสุขสวัสดิ์ 29 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

[48] เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางไผ่และโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

15 นางสาว อุไรวรรณ บุญมี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ถนน เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[46] ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

16 นาย เตชินท์ณภพ ขมพุดซา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
84/166 หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหปทุมธานี 12160

[69] ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัตงานกับความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท แอคคิวเรทเทคโนโลยี จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[85] ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงานกับความสุขในการทำงาน ของพนักงาน บริษัท แอคิวเรทเทคโนโลยี จำกัด
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

17 นาย เบนจามิน ชนะคช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ 2 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

[70] กรอบแนวคิดเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ โดยยึดปัญหาเป็นฐาน ภายใต้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[72] กรอบแนวคิดเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ โดยยึดปัญหาเป็นฐานภายใต้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

18 นางสาว เพชรไพลิน รัสดีดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

[71] โมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

19 นางสาว เอมมาลิน กำหอม

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
137/12 หมู่4 หมู่บ้านเดอะแกรนด์สุขุมวิท ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

[44] การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

20 นาง้Bussaba Hintow

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

[39] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือประเภทผ้าคลุมไหล่เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

21 นางสาวKAMONTIP RAKKIATTIYOD

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[-]
22 นางสาวกรวรรณ ลาพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72 หมู่ 22 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

[31] การบริหารงานกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนักเรียนตามค่านิยม 12 ประการของสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

23 นางสาวกัญจนา ชูจิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บ้านเลขที่ 20 ไร่ส้ม เมือง เพชรบุรี 76000

[-]
24 นายกุลธีร์ บรรจุแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

[96] นิทรรศการศิลปะการจัดวางเสียง : ภูมิทัศน์ของเสียง ในเขตพื้นที่มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[101] นิทรรศการศิลปะการจัดวางเสียง : ภูมิทัศน์ของเสียงในเขตพื้นที่มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[102] นิทรรศการศิลปะการจัดวางเสียง : ภูมิทัศน์ของเสียงในเขตพื้นที่มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

25 นายคชสีห์ เจริญสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมือง เมือง เลย 42000

[-]
26 นางจงรักษ ภูมิสวัสดิ์

โรงเรียนสาธิตฯกำแพงเพชร
หมู่ที่ 1 บ้านวัดวังยาง นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000

[79] การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

27 นางสาวจงรักษ์  ภูมิสวัสดิ์

\โรงเรียนสาธิต กำแพงเพชร
โรงเรียนสาธิต กำแพงเพชร วังยาง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

[-]
28 นางสาวจันทิพย์ อบมาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
32 ม.9 ท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

[-]
29 นายจารุวัฒน์ ศรีโสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20/6 หมู่ 15 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

[28] วิธีการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ของครูบุญเลิศ นาจพินิจ
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

30 นางสาวจุฑามาศ เหลืองอร่าม

โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
79 ม.13 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

[103] การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
 ผู้ทรงฯให้ปรับแก้ไขด่วน

31 นางสาวชมพูนุช แสวงศักดิ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[32] การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์ยอดสั่งผลิตสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

32 นางสาวชลลดา ม่วงธนัง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อีเมล
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

[-]
33 นายณัฐกร สอนเอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
107/8 ม.13 ถนนราษฎร์คนึง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

[24] ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ไก่แปรรูปของไทยในประเทศญี่ปุ่น
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

34 นายณัฐพงศ์ อินสว่าง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
1730/37 หมู่ 6 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

[78] ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[88] ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

35 นางสาวณัฐพร  ยวงเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่9 ถ.แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

[49] ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีสัณฐาน บริเวณลาวาหลาก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

36 นางสาวณัฐาภร อนิสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

[-]
37 นายดร.สราวุธ แผลงศร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

[-]
38 นายธนวุฒิ ฐานานุกรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2/904 ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

[-]
39 นางสาวธนาพร ถึงคุณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11/1 คลองน้ำเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190

[9] การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจร้านคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[10] การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจร้านคาราโอเกะแบบครบวงจรในกรุงเทพมหานคร
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

40 นายธนิต เหลืองดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 8 ถนนวัดธ่อ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

[63] ระบบนำชมแบบความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

41 นางสาวธัญญพร  มาบวบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ุุ66 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ุ65000

[74] การพัฒนารูปแบบบายศรีสู่เชิงพาณิชย์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

42 นางธัญญรัศม์ เมธีสิริอภิชญา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
398 ถนนบางบอน1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

[42] ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิดฟิลด์เอฟซี กรุงเทพมหานคร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

43 นายธิษณุเมศวร์ เศรษฐิยรังษี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
659 ซ จรัญสนิทวงศ์ 89 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

[75] กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนอบแห้ง (Freeze Dried) ของประเทศไทย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[76] กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนอบแห้ง (Freeze Dried) ของประเทศไทย
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

44 นางสาวธีรตา นุ่มเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

[68] นาฏยสร้างสรรค์ ชุด “งอบศรีเมืองตราด”
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

45 นายนริศพงษ์ อยู่สุข

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 เพชรเกษม 110 หนองค้างพลู หนองแขม ก.ท.ม. 10160

[52] ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กร ในมุมมองของลูกค้าบริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

46 นางสาวนวรัตน์ ประทุมตา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[3] ตัวแบบพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตามศาสตร์พระราชา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[4] เส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพ่อ
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[5] รูปแบบการพัฒนาครูตามพระราโชบาย จังหวัดเพชรบุรี
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

47 นางสาวนัยนา ภู่สว่าง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
111/243 หมู่บ้าน P.S.วิลล่า ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 5/1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

[98] ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโก้คาร์ของลูกค้าบริษัท สยามนิสันสมุทรสาคร จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

48 นางสาวนางสาวญาดา  สุขสุเดช

มหาวิทยาลัยบูรพา
239/58-59 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

[30] การตอบสนองต่อสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคจักรยานและอุปกรณ์จักรยานภายใต้ตราสินค้า Giant
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

49 นายนายบัณฑิตพงษ์  ศรีอำนวย

สถาบันวิจัยแะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[66] การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง
 ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ

[77] การพัฒนากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

50 นายนายประเสริฐ  บุญมา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

[33] ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

51 นายนายศราวุธ เวชนารายณ์

ราชภัฏเพชรบุรี
203 ม.6 สามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150

[-]
52 นายนายอภิชาติ  เลนะนันท์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 3 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[13] การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายบางคนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[14] การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ชายขอบภูมิภาคตะวันตกสู่ความสำเร็จของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

53 นายนิคม มาลัยทอง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[55] ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวไทยทีวีสีช่อง 3
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

54 นางสาวบุษราคัม จีนปึ้ง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[20] ผลของวัสดุเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตเเละปริมาณน้ำตาลของต้นอ่อนข้าวสาลี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

55 นางสาวปภินทิพย์ ภาคินีกิตติ์ธัญญา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
27/2 ม. 8 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

[12] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่นกับการตัดสินใจซื้อไวน์องุ่นของผู้บริโภคเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[25] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่นกับการตัดสินใจซื้อไวน์องุ่นของผู้บริโภคเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

56 นายประจักษ์ ไม้เจริญ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
97/269 หมู่ 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

[64] ฟ้อนฮีตถวายลายขิด
 ผู้ทรงฯให้ปรับแก้ไขด่วน

57 นางสาวประภัสสร ธรรมพิทักษ์

มหาวิทยาลัยบูรพา
22/216 หมู่4 ซอย18 บึง ศรีราชา ชลบุรี 20230

[-]
58 นางปรีชาภรณ์ ขันบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 69 ม.1 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000

[108] การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

59 นายปัญญา สังขวดี

ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ท่าโพธิิ์ เมือง พิษณุโลก 65000

[58] ความพึงพอใจของนักกีฬาอาวุโสต่อการเล่นฟุตบอล
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[65] ความพึงพอใจของนักกีฬาอาวุโสต่อการเล่นฟุตบอล
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

60 นางสาวปาริณี สถาพรมงคลเลิศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1/3 ซ.16 ถ.ศรีมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

[26] ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

61 นายพันธ์ศักดิ์  พึ่งงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

[-]
62 นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80280

[81] กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[82] รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

63 นางสาวพินทุสร อัตตะผึก

มหาวิทยาลัยธนบุรี
สำนักงานองคมนตรี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

[35] ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของลูกค้า ธุรกิจแฟรนไชส์ M-Milk ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

64 นางสาวภคมน กุลนุวงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 กะทู้ ภูเก็ต ภูเก็ต 83000

[-]
65 นางสาวภวิกา มุสิกธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15/80 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120

[80] การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก: หลักฐานจากประเทศไทย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

66 นางมนัญญา ปริยวิชญภักดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38/102 หมู่ 8 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

[29] ความสุขของสมาชิกเครือข่ายธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส. บ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

67 นายมะยูตี  ดือรามะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 ม3 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 94160

[-]
68 นายมะยูตี  ดือรามะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 94160

[89] การศึกษาการใช้คำถามของครูในการเรียนการสอนเพื่อประเมินทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ

69 นางสาวยาวาเฮ ยูโซะ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[-]
70 นางสาวยาวาเฮ ยูโซะ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160

[40] ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ความไว้วางใจกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ของลูกค้าบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

71 นายรัฐกฤษฏิ์  โรจน์ธนกานนท์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
252/602 หมู่ 12 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

[47] ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกรับบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบางแค กรุงเทพมหานคร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

72 นางรัตติยา  ฤทธิช่วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 ม.4 ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80000

[-]
73 นางรัตติยา ฤทธิช่วย

ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
เลขที่ 1 ม.4 ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80000

[-]
74 นายละมัย เหล่ากอดี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 แขวงหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[73] ความคาดหวังต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายภายในเขตหนองแขม
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

75 นางสาวลัดดาวัลย์ พิศเพ็ง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
23/1 หมู่ 8 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

[50] ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุขในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[91] ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุขในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

76 นางสาววรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล

โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป.สุโขทันเขต 2
โรงเรียนบ้านวังพิกุล หมู่ 3 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

[61] การศึกษาการทดลองการทำเยื่อกระดาษ โดยใช้ส่วนผสม เยื่อกล้วยตานีกับกระดาษที่ใช้แล้ว สำหรับนำมาใช้ประดิษฐ์ดอกไม้
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

77 นางสาววาทินี ตั้งมั่นความดี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
10/79 หมู่ 3 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[86] คุณลักษณะงานและประสบการณ์ในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงานบริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[87] คุณลักษณะงานและประสบการณ์ในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงานบริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

78 นางสาววิภาพร รัตนญาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บ้านเลขที่ 830 กำแพง ละงู สตูล 91110

[7] ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโปรแกรมการพัฒนาชุมชน
 ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ

79 นางสาววิมลวรรณ วงค์ศิริ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

[38] การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย ผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

80 นางสาววิไลรัตน์ วรรณรังษี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขที่5หมู่7 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

[100] ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสนับสนุนขององค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

81 นายวีรยุทธ ศรีทุมสุข

คณะพยาบาลศาสตร์
38 หมู่ 8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี ึ76000

[59] ผลของโปรแกรมเรื่องอาการเตือน ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการในภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้และพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

82 นางศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
163/157 หมู่ 3 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150

[21] ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของใบข่อยดำ
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

83 นางสาวศศลักษณ์ พอลลาร์ด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
212 ม.9 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 32140

[16] การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

84 นายศักดิ์ชาย สระทองเรือง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
219/670 หมู่บ้านพงศ์ศิริชัย 1 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

[104] ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อตราสินค้ากับความจงรักภักดีของลูกค้าที่เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน)
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

85 นางสาวศุภัสสร สุขเสริม

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
407/17 มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400

[95] การศึกษาคำเรียกเนื้อสัมผัสของอาหารในภาษาไทย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

86 นายสมชัย สุวรพันธ์

การจัดการธุรกิจโลก Global Business Management สาขาธุรกิจอาเซียน Burapha University
55/135 Moo.2 Pattaya Country Club Kaomaikaew Banglamoong Chonburi 20150

[57] แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน กรณีศึกษาแม่น้ำเมยช่วงแม่สอด-เมียวดี ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

87 นายสราวุฒิ เขียวพฤกษ์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 10220

[-]
88 นายสหภัส สว่างวงศ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซ.เพชรเกษม110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

[41] ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

89 นายสาธิต แก้วทิ้ง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
35 ซอยกาหลง 5 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

[34] แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝ่ายควบคุมจราจร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

90 นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

[92] การแบ่งกลุ่มดัชนีมวลกายสำหรับรูปแบบการมีอารมณ์ขันด้านบวกและพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรม
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[93] การแบ่งกลุ่มดัชนีมวลกายสำหรับรูปแบบการมีอารมณ์ขันด้านบวกและพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรม
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

91 นายสุธรรม สุบรรณาจ

โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)
บ้านตาเตียว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

[97] รายงานการสร้างเสริมพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านบักดอก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

92 นางสาวสุธาสินี  ลิ้มสวัสดิ์ธารา

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1541/19 ซ.พหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

[94] การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ธุรกิจในปี2525 กับ2558
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

93 นางสาวสุภาดา ขุนณรงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38/72 ม.8 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

[27] พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

94 นางสาวสุภาพร สะอาดนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
61 หมู่ 5 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150

[-]
95 นางสาวสุภาพร สะอาดนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
61 หมู่ 5 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี ึ76150

[53] กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

96 นายสุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[11] การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่าย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

97 นายอนุสรณ์  จิตมนัส

ราชภัฎนครศรีธรรมราช
1 ม.4 ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80280

[-]
98 นางสาวอรอุมา รักษาชล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80280

[67] การสร้างและออกแบบลายผ้ายกเมืองนครโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

99 นายอัครวิชช์ รอบคอบ และพลาญ จันทรจตุรภัทร

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

[83] ความรอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[84] ความรอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

100 นางสาวอัจฉรา แก้วดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
106 หมู่ที่ 8 ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120

[-]
101 นางสาวอัญญ์ชิสา สิริรดาไชยภัทร

มหาวิทยาลัยธนบุรี
59/116 หมู่16 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

[45] การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาตรามือของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานคร
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

102 นายอัตภาพ มณีเติม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม. 8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[1] ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบุรี
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[2] รูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

[99] ตัวแบบการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศด้วยกระบวนการซิกซ์ซิกม่า
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

103 นางสาวอิสริยาภรณ์ ชัยกุหลบ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
234 เมือง เมืองเลย เลย 42000

[-]
104 นายเขมา แฉ่งฉายา

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ม.8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

[6] การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “การเปลี่ยนแปลง...ตามกาล” (พื้นที่ว่าง...ก.ย./60)
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

105 นายเทิดภูมิ อุ่นอก

มหาวิทยาลัยธนบุรี
103/14 ซอย 25 ตำบลบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

[17] ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ จากแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ บริการภาคพื้น จำกัด
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

106 นายเที่ยง  เหมียดไธสง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
211 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

[22] การพัฒนาหุ่นยนต์วัวลานและหุ่นยนต์วัวเทียมเกวียน เพื่อการอนุรักษ์และเรียนรู้หุ่นยนต์สำหรับเด็กไทย
 ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ

107 นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

[23] การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ จังหวัดลพบุรี
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[62] การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ จังหวัดลพบุรี
 ยกเลิกการพิจารณาผลงานนี้

108 นายโรมรักษ์ หริ่งระรี่

โรงเรียนท่ายางวิทยา
1/42 ซอย 3 ถนน หัวหิน-ห้วยมงคล หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110

[-]
109 นายไทยโรจน  พวงมณี

สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เมืองเลย เมืองเลย เลย 42000

[105] ศิลปะและวัฒนธรรมผีขนน้ำกับกระบวนการปรับตัวสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[106] การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า บ้านนาป่าหนาด อ าเภอเชียงคาน
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

[107] ดนตรีสำหรับการละเล่นในพิธีกรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้

Records 1 to 109 of 109