รายงานผู้สมัครเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

สถานะการพิจารณาจากผู้ทรงฯ บรรยาย โปสเตอร์ รวม
ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้ 54 24 78
ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ 3 2 5
ผู้ทรงฯให้ปรับแก้ไขด่วน 1 2 3
ยกเลิกการพิจารณาผลงาน 19 4 23
ลำดับ [Rid] ชื่อผลงานวิจัย/(ภาค)-ไฟล์ล่าสุด ชื่อ นามสกุล สถานะการตอบรับ/
ไฟล์ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุติ
1 [6]การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “การเปลี่ยนแปลง...ตามกาล” (พื้นที่ว่าง...ก.ย./60) / (ภาคบรรยาย)

376010025XXXXX_20171127_231334.doc- 2017-11-27 23:13:34

376010025XXXXX_20171127_230956.pdf- 2017-11-27 23:09:56

376010025XXXXX_20171114_143430.pdf- 2017-11-14 14:34:30

376010025XXXXX_20171027_142746.pdf- 2017-10-27 14:27:46

111111111XXXXX_20171025_133351.pdf- 2017-10-25 13:33:51

นายเขมา แฉ่งฉายา

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ม.8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


376010025XXXXX_com_20171125_114632.pdf
2017-11-25 11:46:32


376010025XXXXX_com_20171125_114621.pdf
2017-11-25 11:46:21

2 [7]ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโปรแกรมการพัฒนาชุมชน/ (ภาคบรรยาย)

191990018XXXXX_20171123_193540.pdf- 2017-11-23 19:35:40

191990018XXXXX_20171122_115202.pdf- 2017-11-22 11:52:02

191990018XXXXX_20171110_133906.docx- 2017-11-10 13:39:06

191990018XXXXX_20171109_083335.docx- 2017-11-09 08:33:35

191990018XXXXX_20171029_174237.docx- 2017-10-29 17:42:37

นางสาววิภาพร รัตนญาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
บ้านเลขที่ 830 กำแพง ละงู สตูล 91110

ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ
-
3 [11]การใส่เสียงบรรยายที่เข้ารหัสลับร่วมกับภาพถ่าย/ (ภาคบรรยาย)

376990002XXXXX_20171128_013647.doc- 2017-11-28 01:36:47

376990002XXXXX_20171128_011520.doc- 2017-11-28 01:15:20

376990002XXXXX_20171103_145517.pdf- 2017-11-03 14:55:17

นายสุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


376990002XXXXX_com_20171127_185909.pdf
2017-11-27 18:59:09


376990002XXXXX_com_20171127_185624.pdf
2017-11-27 18:56:24


376990002XXXXX_com_20171127_140952.pdf
2017-11-27 14:09:52

4 [12]ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไวน์องุ่นกับการตัดสินใจซื้อไวน์องุ่นของผู้บริโภคเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร/ (ภาคบรรยาย)

374030057XXXXX_20171127_221748.docx- 2017-11-27 22:17:48

374030057XXXXX_20171127_212834.docx- 2017-11-27 21:28:34

374030057XXXXX_20171127_112036.docx- 2017-11-27 11:20:36

374030057XXXXX_20171127_111511.docx- 2017-11-27 11:15:11

374030057XXXXX_20171119_162406.docx- 2017-11-19 16:24:06

374030057XXXXX_20171113_001334.docx- 2017-11-13 00:13:34

374030057XXXXX_20171103_183219.docx- 2017-11-03 18:32:19

นางสาวปภินทิพย์ ภาคินีกิตติ์ธัญญา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
27/2 ม. 8 โรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


374030057XXXXX_com_20171127_184527.pdf
2017-11-27 18:45:27


374030057XXXXX_com_20171125_130834.pdf
2017-11-25 13:08:34


374030057XXXXX_com_20171125_130817.pdf
2017-11-25 13:08:17

5 [13]การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายบางคนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม/ (ภาคโปสเตอร์)

XXXXX_20171126_075613.doc- 2017-11-26 07:56:13

370970001XXXXX_20171108_073013.doc- 2017-11-08 07:30:13

นายนายอภิชาติ  เลนะนันท์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 3 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


370970001XXXXX_com_20171127_193201.pdf
2017-11-27 19:32:01


370970001XXXXX_com_20171125_112404.pdf
2017-11-25 11:24:04


370970001XXXXX_com_20171125_112254.pdf
2017-11-25 11:22:54

6 [14]การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ชายขอบภูมิภาคตะวันตกสู่ความสำเร็จของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1/ (ภาคโปสเตอร์)

370970001XXXXX_20171127_050501.doc- 2017-11-27 05:05:01

370970001XXXXX_20171126_075638.doc- 2017-11-26 07:56:38

370970001XXXXX_20171108_123118.doc- 2017-11-08 12:31:18

นายนายอภิชาติ  เลนะนันท์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลันราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 3 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


370970001XXXXX_com_20171126_101526.pdf
2017-11-26 10:15:26


370970001XXXXX_com_20171124_133624.pdf
2017-11-24 13:36:24


370970001XXXXX_com_20171124_133109.pdf
2017-11-24 13:31:09

7 [15]การออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าขาวม้าของตำบลนาข่า อำเภอนาข่า จังหวัดอุดรธานีสำหรับสตรีวัยรุ่น/ (ภาคโปสเตอร์)

141990017XXXXX_20171129_171314.docx- 2017-11-29 17:13:14

141990017XXXXX_20171129_171056.docx- 2017-11-29 17:10:56

141990017XXXXX_20171129_171026.docx- 2017-11-29 17:10:26

141990017XXXXX_20171128_232332.pdf- 2017-11-28 23:23:32

141990017XXXXX_20171108_143910.pdf- 2017-11-08 14:39:10

นางสาว นันทิยา ดอนเกิด

สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ึุ76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


141990017XXXXX_com_20171125_113741.pdf
2017-11-25 11:37:41


141990017XXXXX_com_20171125_113721.pdf
2017-11-25 11:37:21

8 [16]การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์/ (ภาคบรรยาย)

110370088XXXXX_20171127_104514.doc- 2017-11-27 10:45:14

110370088XXXXX_20171125_191727.doc- 2017-11-25 19:17:27

110370088XXXXX_20171114_215717.jpg- 2017-11-14 21:57:17

110370088XXXXX_20171114_212631.doc- 2017-11-14 21:26:31

110370088XXXXX_20171108_144610.doc- 2017-11-08 14:46:10

นางสาวศศลักษณ์ พอลลาร์ด

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
212 ม.9 หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 32140

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110370088XXXXX_com_20171127_082913.pdf
2017-11-27 08:29:13


110370088XXXXX_com_20171125_113157.pdf
2017-11-25 11:31:57


110370088XXXXX_com_20171125_113141.pdf
2017-11-25 11:31:41

9 [17]ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ จากแรงจูงใจ ความพึงพอใจ ความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท การบินกรุงเทพ บริการภาคพื้น จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

343040029XXXXX_20171127_234055.docx- 2017-11-27 23:40:55

343040029XXXXX_20171127_232148.docx- 2017-11-27 23:21:48

343040029XXXXX_20171113_145531.pdf- 2017-11-13 14:55:31

343040029XXXXX_20171113_134955.pdf- 2017-11-13 13:49:55

343040029XXXXX_20171112_150007.pdf- 2017-11-12 15:00:07

343040029XXXXX_20171112_093740.pdf- 2017-11-12 09:37:40

343040029XXXXX_20171109_123039.pdf- 2017-11-09 12:30:39

นายเทิดภูมิ อุ่นอก

มหาวิทยาลัยธนบุรี
103/14 ซอย 25 ตำบลบางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


343040029XXXXX_com_20171128_110051.pdf
2017-11-28 11:00:51


343040029XXXXX_com_20171127_213437.pdf
2017-11-27 21:34:37


343040029XXXXX_com_20171127_213421.pdf
2017-11-27 21:34:21

10 [18]ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี/ (ภาคบรรยาย)

110200025XXXXX_20171126_224406.doc- 2017-11-26 22:44:06

110200025XXXXX_20171125_185426.doc- 2017-11-25 18:54:26

110200025XXXXX_20171124_201021.doc- 2017-11-24 20:10:21

110200025XXXXX_20171114_145721.pdf- 2017-11-14 14:57:21

110200025XXXXX_20171111_173629.pdf- 2017-11-11 17:36:29

110200025XXXXX_20171109_154126.pdf- 2017-11-09 15:41:26

นาย วีรศักดิ์ เจนสมุทร

มหาวิทยาลัยธนบุรี
102/2 หมู่ 1 ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110200025XXXXX_com_20171124_134219.pdf
2017-11-24 13:42:19


110200025XXXXX_com_20171124_134207.pdf
2017-11-24 13:42:07


110200025XXXXX_com_20171124_134145.pdf
2017-11-24 13:41:45

11 [20]ผลของวัสดุเพาะที่มีต่อการเจริญเติบโตเเละปริมาณน้ำตาลของต้นอ่อนข้าวสาลี/ (ภาคบรรยาย)

176020004XXXXX_20171128_195153.docx- 2017-11-28 19:51:53

176020004XXXXX_20171128_094002.docx- 2017-11-28 09:40:02

176020004XXXXX_20171127_194259.pdf- 2017-11-27 19:42:59

176020004XXXXX_20171110_183138.pdf- 2017-11-10 18:31:38

นางสาวบุษราคัม จีนปึ้ง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 ม.8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


176020004XXXXX_com_20171127_211840.pdf
2017-11-27 21:18:40


176020004XXXXX_com_20171127_211759.pdf
2017-11-27 21:17:59

12 [21]ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของใบข่อยดำ/ (ภาคโปสเตอร์)

371010080XXXXX_20171126_194338.docx- 2017-11-26 19:43:38

371010080XXXXX_20171112_121857.pdf- 2017-11-12 12:18:57

นางศรินรัตน์  ฉัตรธีระนันท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
163/157 หมู่ 3 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี 76150

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


371010080XXXXX_com_20171125_101646.pdf
2017-11-25 10:16:46


371010080XXXXX_com_20171124_134554.pdf
2017-11-24 13:45:54


371010080XXXXX_com_20171124_134401.pdf
2017-11-24 13:44:01

13 [22]การพัฒนาหุ่นยนต์วัวลานและหุ่นยนต์วัวเทียมเกวียน เพื่อการอนุรักษ์และเรียนรู้หุ่นยนต์สำหรับเด็กไทย/ (ภาคโปสเตอร์)

331130020XXXXX_20171112_133312.pdf- 2017-11-12 13:33:12

331130020XXXXX_20171112_132545.pdf- 2017-11-12 13:25:45

นายเที่ยง  เหมียดไธสง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
211 ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ
-
14 [23]การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ จังหวัดลพบุรี/ (ภาคโปสเตอร์)

XXXXX_20171128_182450.jpg- 2017-11-28 18:24:50

316010008XXXXX_20171125_191748.pdf- 2017-11-25 19:17:48

316010008XXXXX_20171125_173929.doc- 2017-11-25 17:39:29

316010008XXXXX_20171112_170649.pdf- 2017-11-12 17:06:49

นางเพ็ญนภา จุมพลพงษ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 15000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


316010008XXXXX_com_20171128_104932.pdf
2017-11-28 10:49:32


316010008XXXXX_com_20171125_125726.pdf
2017-11-25 12:57:26


316010008XXXXX_com_20171125_125710.pdf
2017-11-25 12:57:10

15 [24]ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ไก่แปรรูปของไทยในประเทศญี่ปุ่น/ (ภาคบรรยาย)

140990100XXXXX_20171127_180955.docx- 2017-11-27 18:09:55

140990100XXXXX_20171127_180653.docx- 2017-11-27 18:06:53

140990100XXXXX_20171112_212905.docx- 2017-11-12 21:29:05

นายณัฐกร สอนเอี่ยม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
107/8 ม.13 ถนนราษฎร์คนึง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


140990100XXXXX_com_20171125_115450.pdf
2017-11-25 11:54:50


140990100XXXXX_com_20171125_115435.pdf
2017-11-25 11:54:35

16 [26]ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการนำเข้ากากถั่วเหลืองของประเทศไทย/ (ภาคบรรยาย)

140990108XXXXX_20171126_191918.docx- 2017-11-26 19:19:18

140990108XXXXX_20171113_094351.docx- 2017-11-13 09:43:51

นางสาวปาริณี สถาพรมงคลเลิศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1/3 ซ.16 ถ.ศรีมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมืองสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


140990108XXXXX_com_20171125_123743.pdf
2017-11-25 12:37:43


140990108XXXXX_com_20171125_123718.pdf
2017-11-25 12:37:18

17 [27]พฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนของนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี/ (ภาคโปสเตอร์)

370040055XXXXX_20171127_152209.docx- 2017-11-27 15:22:09

370040055XXXXX_20171127_152030.pdf- 2017-11-27 15:20:30

370040055XXXXX_20171127_151829.docx- 2017-11-27 15:18:29

370040055XXXXX_20171113_104335.pdf- 2017-11-13 10:43:35

นางสาวสุภาดา ขุนณรงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38/72 ม.8 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


370040055XXXXX_com_20171126_101238.pdf
2017-11-26 10:12:38


370040055XXXXX_com_20171125_100017.pdf
2017-11-25 10:00:17


370040055XXXXX_com_20171125_095958.pdf
2017-11-25 09:59:58

18 [28]วิธีการแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง ของครูบุญเลิศ นาจพินิจ/ (ภาคโปสเตอร์)

114120008XXXXX_20171122_151546.pdf- 2017-11-22 15:15:46

114120008XXXXX_20171113_114324.docx- 2017-11-13 11:43:24

นายจารุวัฒน์ ศรีโสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20/6 หมู่ 15 บางพึ่ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


114120008XXXXX_com_20171128_172804.pdf
2017-11-28 17:28:04


114120008XXXXX_com_20171128_172036.docx
2017-11-28 17:20:36


114120008XXXXX_com_20171127_133327.pdf
2017-11-27 13:33:27

19 [29]ความสุขของสมาชิกเครือข่ายธนาคารต้นไม้ของ ธ.ก.ส. บ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี/ (ภาคโปสเตอร์)

390990010XXXXX_20171202_171907.docx- 2017-12-02 17:19:07

390990010XXXXX_20171127_203529.docx- 2017-11-27 20:35:29

390990010XXXXX_20171113_224653.docx- 2017-11-13 22:46:53

390990010XXXXX_20171113_120053.docx- 2017-11-13 12:00:53

นางมนัญญา ปริยวิชญภักดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38/102 หมู่ 8 นาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


390990010XXXXX_com_20171124_135909.pdf
2017-11-24 13:59:09


390990010XXXXX_com_20171124_135907.pdf
2017-11-24 13:59:07


390990010XXXXX_com_20171124_135850.pdf
2017-11-24 13:58:50


390990010XXXXX_com_20171124_135830.pdf
2017-11-24 13:58:30

20 [30]การตอบสนองต่อสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคจักรยานและอุปกรณ์จักรยานภายใต้ตราสินค้า Giant/ (ภาคบรรยาย)

184990011XXXXX_20171129_124907.docx- 2017-11-29 12:49:07

184990011XXXXX_20171125_135407.docx- 2017-11-25 13:54:07

184990011XXXXX_20171117_220329.pdf- 2017-11-17 22:03:29

184990011XXXXX_20171115_100327.jpeg- 2017-11-15 10:03:27

184990011XXXXX_20171113_130350.pdf- 2017-11-13 13:03:50

นางสาวนางสาวญาดา  สุขสุเดช

มหาวิทยาลัยบูรพา
239/58-59 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


184990011XXXXX_com_20171128_104633.pdf
2017-11-28 10:46:33


184990011XXXXX_com_20171125_131321.pdf
2017-11-25 13:13:21


184990011XXXXX_com_20171125_131300.pdf
2017-11-25 13:13:00

21 [31]การบริหารงานกิจการนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณลักษณะนักเรียนตามค่านิยม 12 ประการของสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10/ (ภาคโปสเตอร์)

XXXXX_20171124_194913.docx- 2017-11-24 19:49:13

331120030XXXXX_20171114_141403.jpg- 2017-11-14 14:14:03

331120030XXXXX_20171113_134824.docx- 2017-11-13 13:48:24

นางสาวกรวรรณ ลาพิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
72 หมู่ 22 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 31220

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


331120030XXXXX_com_20171124_140323.pdf
2017-11-24 14:03:23


331120030XXXXX_com_20171124_140131.pdf
2017-11-24 14:01:31


331120030XXXXX_com_20171124_140118.pdf
2017-11-24 14:01:18

22 [32]การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์ยอดสั่งผลิตสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอาง/ (ภาคบรรยาย)

310210076XXXXX_20171127_210001.pdf- 2017-11-27 21:00:01

310210076XXXXX_20171127_205948.pdf- 2017-11-27 20:59:48

310210076XXXXX_20171127_205935.docx- 2017-11-27 20:59:35

310210076XXXXX_20171113_143022.pdf- 2017-11-13 14:30:22

นางสาวชมพูนุช แสวงศักดิ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310210076XXXXX_com_20171127_132341.pdf
2017-11-27 13:23:41


310210076XXXXX_com_20171125_121559.pdf
2017-11-25 12:15:59


310210076XXXXX_com_20171125_121534.pdf
2017-11-25 12:15:34

23 [33]ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับความพึงพอใจของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี/ (ภาคบรรยาย)

171050013XXXXX_20171128_153152.docx- 2017-11-28 15:31:52

171050013XXXXX_20171127_164753.docx- 2017-11-27 16:47:53

171050013XXXXX_20171127_164417.docx- 2017-11-27 16:44:17

171050013XXXXX_20171121_103517.docx- 2017-11-21 10:35:17

171050013XXXXX_20171113_144215.docx- 2017-11-13 14:42:15

นายนายประเสริฐ  บุญมา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


171050013XXXXX_com_20171128_105502.pdf
2017-11-28 10:55:02


171050013XXXXX_com_20171124_145356.pdf
2017-11-24 14:53:56


171050013XXXXX_com_20171124_145334.pdf
2017-11-24 14:53:34

24 [34]แรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยฝ่ายควบคุมจราจร/ (ภาคบรรยาย)

310050234XXXXX_20171127_153418.docx- 2017-11-27 15:34:18

310050234XXXXX_20171127_140843.docx- 2017-11-27 14:08:43

310050234XXXXX_20171114_131559.pdf- 2017-11-14 13:15:59

310050234XXXXX_20171113_144840.pdf- 2017-11-13 14:48:40

นายสาธิต แก้วทิ้ง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
35 ซอยกาหลง 5 ท่าทราย เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310050234XXXXX_com_20171127_130529.pdf
2017-11-27 13:05:29


310050234XXXXX_com_20171124_144445.pdf
2017-11-24 14:44:45


310050234XXXXX_com_20171124_144400.pdf
2017-11-24 14:44:00

25 [35]ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความจงรักภักดีของลูกค้า ธุรกิจแฟรนไชส์ M-Milk ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล/ (ภาคบรรยาย)

174980010XXXXX_20171128_081837.docx- 2017-11-28 08:18:37

174980010XXXXX_20171127_152330.docx- 2017-11-27 15:23:30

174980010XXXXX_20171114_131238.pdf- 2017-11-14 13:12:38

174980010XXXXX_20171113_145049.pdf- 2017-11-13 14:50:49

นางสาวพินทุสร อัตตะผึก

มหาวิทยาลัยธนบุรี
สำนักงานองคมนตรี พระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


174980010XXXXX_com_20171127_175804.pdf
2017-11-27 17:58:04


174980010XXXXX_com_20171124_144759.pdf
2017-11-24 14:47:59


174980010XXXXX_com_20171124_144739.pdf
2017-11-24 14:47:39

26 [36]การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กรณีศึกษา บทเรียนตะกร้อ/ (ภาคบรรยาย)

165990074XXXXX_20171122_075933.docx- 2017-11-22 07:59:33

165990074XXXXX_20171113_150031.docx- 2017-11-13 15:00:31

นางสาว ปัทมวรรณ ทองดี

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 ม.5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ
-
27 [37]การพัฒนาระบบสารสนเทศกีฬามวยไทยผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ (ภาคบรรยาย)

164040009XXXXX_20171127_180109.docx- 2017-11-27 18:01:09

164040009XXXXX_20171113_150005.docx- 2017-11-13 15:00:05

นางสาว บุษยมาส มาตรักชาติ

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 ม.5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


164040009XXXXX_com_20171125_151355.pdf
2017-11-25 15:13:55


164040009XXXXX_com_20171125_130135.pdf
2017-11-25 13:01:35


164040009XXXXX_com_20171125_130040.pdf
2017-11-25 13:00:40

28 [38]การเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบอินโฟกราฟิกและสื่อมัลติมีเดีย ผ่านเว็บไซต์ กรณีศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์/ (ภาคโปสเตอร์)

257990002XXXXX_20171127_161757.docx- 2017-11-27 16:17:57

257990002XXXXX_20171113_152546.docx- 2017-11-13 15:25:46

นางสาววิมลวรรณ วงค์ศิริ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


257990002XXXXX_com_20171125_130533.pdf
2017-11-25 13:05:33


257990002XXXXX_com_20171124_150011.pdf
2017-11-24 15:00:11


257990002XXXXX_com_20171124_145911.pdf
2017-11-24 14:59:11

29 [39]การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือประเภทผ้าคลุมไหล่เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ / (ภาคโปสเตอร์)

320010104XXXXX_20171113_165745.docx- 2017-11-13 16:57:45

นาง้Bussaba Hintow

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


320010104XXXXX_com_20171125_094457.pdf
2017-11-25 09:44:57


320010104XXXXX_com_20171125_094013.pdf
2017-11-25 09:40:13


320010104XXXXX_com_20171124_150242.pdf
2017-11-24 15:02:42


320010104XXXXX_com_20171124_150223.pdf
2017-11-24 15:02:23

30 [40]ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาพลักษณ์ความไว้วางใจกับการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ ของลูกค้าบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต/ (ภาคบรรยาย)

395050010XXXXX_20171127_105957.docx- 2017-11-27 10:59:57

395050010XXXXX_20171113_170724.pdf- 2017-11-13 17:07:24

นางสาวยาวาเฮ ยูโซะ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพ 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


395050010XXXXX_com_20171125_120459.pdf
2017-11-25 12:04:59


395050010XXXXX_com_20171125_120422.pdf
2017-11-25 12:04:22

31 [41]ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในเครือสารสาสน์/ (ภาคบรรยาย)

135030008XXXXX_20171126_153214.docx- 2017-11-26 15:32:14

135030008XXXXX_20171113_171559.pdf- 2017-11-13 17:15:59

นายสหภัส สว่างวงศ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซ.เพชรเกษม110 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


135030008XXXXX_com_20171129_021630.pdf
2017-11-29 02:16:30


135030008XXXXX_com_20171128_140958.pdf
2017-11-28 14:09:58


135030008XXXXX_com_20171124_150516.pdf
2017-11-24 15:05:16


135030008XXXXX_com_20171124_150452.pdf
2017-11-24 15:04:52

32 [42]ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิดฟิลด์เอฟซี กรุงเทพมหานคร/ (ภาคบรรยาย)

310210120XXXXX_20171127_192801.docx- 2017-11-27 19:28:01

310210120XXXXX_20171125_170331.docx- 2017-11-25 17:03:31

310210120XXXXX_20171113_174842.docx- 2017-11-13 17:48:42

นางธัญญรัศม์ เมธีสิริอภิชญา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
398 ถนนบางบอน1 บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310210120XXXXX_com_20171127_135113.pdf
2017-11-27 13:51:13


310210120XXXXX_com_20171124_150953.pdf
2017-11-24 15:09:53


310210120XXXXX_com_20171124_150827.pdf
2017-11-24 15:08:27

33 [43]คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการให้บริการของพนักงาน ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ในจังหวัดนครปฐม/ (ภาคบรรยาย)

374030001XXXXX_20171127_154123.docx- 2017-11-27 15:41:23

374030001XXXXX_20171127_153736.docx- 2017-11-27 15:37:36

374030001XXXXX_20171114_161726.pdf- 2017-11-14 16:17:26

374030001XXXXX_20171114_080754.pdf- 2017-11-14 08:07:54

374030001XXXXX_20171113_180739.pdf- 2017-11-13 18:07:39

นาย ฐานัส ฮ้อจงเจริญ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
31/12 ม.2 สามพราน สามพราน นครปฐม 73110

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


374030001XXXXX_com_20171124_152651.pdf
2017-11-24 15:26:51


374030001XXXXX_com_20171124_152534.pdf
2017-11-24 15:25:34


374030001XXXXX_com_20171124_152518.pdf
2017-11-24 15:25:18

34 [44]การเลือกซื้อคอนโดมิเนียมของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี/ (ภาคบรรยาย)

110040047XXXXX_20171128_131317.docx- 2017-11-28 13:13:17

110040047XXXXX_20171126_211155.docx- 2017-11-26 21:11:55

110040047XXXXX_20171115_122849.jpg- 2017-11-15 12:28:49

110040047XXXXX_20171113_181502.docx- 2017-11-13 18:15:02

นางสาว เอมมาลิน กำหอม

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี
137/12 หมู่4 หมู่บ้านเดอะแกรนด์สุขุมวิท ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110040047XXXXX_com_20171127_200212.pdf
2017-11-27 20:02:12


110040047XXXXX_com_20171127_134551.pdf
2017-11-27 13:45:51


110040047XXXXX_com_20171127_130628.pdf
2017-11-27 13:06:28

35 [45]การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชาตรามือของผู้บริโภค ในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานคร/ (ภาคบรรยาย)

410020009XXXXX_20171127_220312.doc- 2017-11-27 22:03:12

410020009XXXXX_20171125_101230.doc- 2017-11-25 10:12:30

410020009XXXXX_20171124_232116.pdf- 2017-11-24 23:21:16

410020009XXXXX_20171124_231950.doc- 2017-11-24 23:19:50

410020009XXXXX_20171113_181523.pdf- 2017-11-13 18:15:23

นางสาวอัญญ์ชิสา สิริรดาไชยภัทร

มหาวิทยาลัยธนบุรี
59/116 หมู่16 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


410020009XXXXX_com_20171127_134353.pdf
2017-11-27 13:43:53


410020009XXXXX_com_20171124_153002.pdf
2017-11-24 15:30:02


410020009XXXXX_com_20171124_152920.pdf
2017-11-24 15:29:20

36 [46]ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตหนองแขม/ (ภาคบรรยาย)

141990024XXXXX_20171128_085838.doc- 2017-11-28 08:58:38

141990024XXXXX_20171127_132500.doc- 2017-11-27 13:25:00

141990024XXXXX_20171113_191235.pdf- 2017-11-13 19:12:35

นางสาว อุไรวรรณ บุญมี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ถนน เพชรเกษม 110 แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


141990024XXXXX_com_20171127_180035.pdf
2017-11-27 18:00:35


141990024XXXXX_com_20171124_153521.pdf
2017-11-24 15:35:21


141990024XXXXX_com_20171124_153500.pdf
2017-11-24 15:35:00

37 [47]ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกรับบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบางแค กรุงเทพมหานคร/ (ภาคบรรยาย)

544080001XXXXX_20171128_155238.doc- 2017-11-28 15:52:38

544080001XXXXX_20171127_133249.pdf- 2017-11-27 13:32:49

544080001XXXXX_20171127_132349.doc- 2017-11-27 13:23:49

544080001XXXXX_20171114_142701.pdf- 2017-11-14 14:27:01

544080001XXXXX_20171113_201150.pdf- 2017-11-13 20:11:50

นายรัฐกฤษฏิ์  โรจน์ธนกานนท์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
252/602 หมู่ 12 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


544080001XXXXX_com_20171127_174136.pdf
2017-11-27 17:41:36


544080001XXXXX_com_20171125_115918.pdf
2017-11-25 11:59:18


544080001XXXXX_com_20171125_115850.pdf
2017-11-25 11:58:50

38 [48]เปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพการให้บริการของผู้มารับบริการ โรงพยาบาลบางไผ่และโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร/ (ภาคบรรยาย)

310180039XXXXX_20171128_083203.docx- 2017-11-28 08:32:03

310180039XXXXX_20171127_135102.docx- 2017-11-27 13:51:02

310180039XXXXX_20171114_131657.pdf- 2017-11-14 13:16:57

310180039XXXXX_20171113_202326.pdf- 2017-11-13 20:23:26

นาง อัญญารัตน์ อภัยวัฒนะ

มหาวิทยาลัยธนบุรี
28 ซอยสุขสวัสดิ์ 29 ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310180039XXXXX_com_20171127_135622.pdf
2017-11-27 13:56:22


310180039XXXXX_com_20171125_124228.pdf
2017-11-25 12:42:28


310180039XXXXX_com_20171125_124209.pdf
2017-11-25 12:42:09


310180039XXXXX_com_20171125_115815.pdf
2017-11-25 11:58:15

39 [49]ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีสัณฐาน บริเวณลาวาหลาก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์/ (ภาคบรรยาย)

313020037XXXXX_20171127_065200.docx- 2017-11-27 06:52:00

313020037XXXXX_20171113_203033.docx- 2017-11-13 20:30:33

นางสาวณัฐพร  ยวงเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่9 ถ.แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


313020037XXXXX_com_20171127_083318.pdf
2017-11-27 08:33:18


313020037XXXXX_com_20171124_154005.pdf
2017-11-24 15:40:05


313020037XXXXX_com_20171124_153916.pdf
2017-11-24 15:39:16

40 [50]ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน ความสุขในการทำงาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

XXXXX_20171129_172131.jpg- 2017-11-29 17:21:31

132030009XXXXX_20171127_234524.doc- 2017-11-27 23:45:24

132030009XXXXX_20171125_115440.doc- 2017-11-25 11:54:40

132030009XXXXX_20171113_203403.pdf- 2017-11-13 20:34:03

นางสาวลัดดาวัลย์ พิศเพ็ง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
23/1 หมู่ 8 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


132030009XXXXX_com_20171127_135348.pdf
2017-11-27 13:53:48


132030009XXXXX_com_20171124_154522.pdf
2017-11-24 15:45:22


132030009XXXXX_com_20171124_154502.pdf
2017-11-24 15:45:02

41 [51]การพัฒนาบทเรียนกีฬาเทเบิลเทนนิสผ่านคิวอาร์โค้ด/ (ภาคบรรยาย)

165990070XXXXX_20171127_142515.docx- 2017-11-27 14:25:15

165990070XXXXX_20171114_183441.docx- 2017-11-14 18:34:41

165990070XXXXX_20171114_011055.docx- 2017-11-14 01:10:55

165990070XXXXX_20171113_220012.docx- 2017-11-13 22:00:12

นาย ภควัต วรเชษฐบัญชา

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


165990070XXXXX_com_20171125_155029.docx
2017-11-25 15:50:29


165990070XXXXX_com_20171125_151826.pdf
2017-11-25 15:18:26


165990070XXXXX_com_20171125_151801.pdf
2017-11-25 15:18:01

42 [52]ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กับภาพลักษณ์ขององค์กร ในมุมมองของลูกค้าบริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

110150025XXXXX_20171126_101505.docx- 2017-11-26 10:15:05

110150025XXXXX_20171114_104337.jpeg- 2017-11-14 10:43:37

110150025XXXXX_20171114_085559.pdf- 2017-11-14 08:55:59

110150025XXXXX_20171114_003846.docx- 2017-11-14 00:38:46

นายนริศพงษ์ อยู่สุข

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 เพชรเกษม 110 หนองค้างพลู หนองแขม ก.ท.ม. 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110150025XXXXX_com_20171127_134839.pdf
2017-11-27 13:48:39


110150025XXXXX_com_20171125_092744.pdf
2017-11-25 09:27:44


110150025XXXXX_com_20171124_155720.pdf
2017-11-24 15:57:20


110150025XXXXX_com_20171124_155701.pdf
2017-11-24 15:57:01

43 [53]กลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2/ (ภาคโปสเตอร์)

376060002XXXXX_20171130_075748.doc- 2017-11-30 07:57:48

376060002XXXXX_20171129_210640.doc- 2017-11-29 21:06:40

376060002XXXXX_20171114_081550.doc- 2017-11-14 08:15:50

นางสาวสุภาพร สะอาดนัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
61 หมู่ 5 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี ึ76150

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


376060002XXXXX_com_20171125_110832.pdf
2017-11-25 11:08:32


376060002XXXXX_com_20171124_160200.pdf
2017-11-24 16:02:00


376060002XXXXX_com_20171124_160101.pdf
2017-11-24 16:01:01

44 [54]รูปแบบการการตลาดเชิงกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด DD cream QB ของผู้บริโภคในนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว/ (ภาคโปสเตอร์)

180990021XXXXX_20171128_105933.docx- 2017-11-28 10:59:33

180990021XXXXX_20171126_085325.docx- 2017-11-26 08:53:25

180990021XXXXX_20171114_234140.docx- 2017-11-14 23:41:40

180990021XXXXX_20171114_085830.jpg- 2017-11-14 08:58:30

180990021XXXXX_20171114_084510.docx- 2017-11-14 08:45:10

นางสาว ฐิรกานต์ บุญคงมา

มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถนนลงหาดบางแสน แสนสุข เมือง ชลบุรี 20131

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


180990021XXXXX_com_20171127_174924.pdf
2017-11-27 17:49:24


180990021XXXXX_com_20171124_161120.pdf
2017-11-24 16:11:20


180990021XXXXX_com_20171124_161050.pdf
2017-11-24 16:10:50

45 [55]ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 / (ภาคบรรยาย)

324040054XXXXX_20171128_202916.docx- 2017-11-28 20:29:16

XXXXX_20171128_134412.docx- 2017-11-28 13:44:12

324040054XXXXX_20171126_123209.doc- 2017-11-26 12:32:09

324040054XXXXX_20171126_115758.pdf- 2017-11-26 11:57:58

324040054XXXXX_20171121_100436.pdf- 2017-11-21 10:04:36

324040054XXXXX_20171121_100359.pdf- 2017-11-21 10:03:59

324040054XXXXX_20171121_100105.pdf- 2017-11-21 10:01:05

324040054XXXXX_20171114_184314.jpeg- 2017-11-14 18:43:14

324040054XXXXX_20171114_093317.pdf- 2017-11-14 09:33:17

นายนิคม มาลัยทอง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ซอยเพชรเกษม 110 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


324040054XXXXX_com_20171127_213844.pdf
2017-11-27 21:38:44


324040054XXXXX_com_20171127_213842.pdf
2017-11-27 21:38:42


324040054XXXXX_com_20171127_213802.pdf
2017-11-27 21:38:02

46 [56]ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของพนักงาน บริษัท ไทยเอ็กเซล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

120990008XXXXX_20171127_204722.docx- 2017-11-27 20:47:22

120990008XXXXX_20171114_133147.pdf- 2017-11-14 13:31:47

120990008XXXXX_20171114_122415.pdf- 2017-11-14 12:24:15

120990008XXXXX_20171114_100635.pdf- 2017-11-14 10:06:35

นางสาว กชณิชา ประดิษฐวงษ์

มหาวิทยาลัยธนบุรี
82/1 ม.2 หนองตำลึง พานทอง ชลบุรี 20160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


120990008XXXXX_com_20171124_161650.pdf
2017-11-24 16:16:50


120990008XXXXX_com_20171124_161330.pdf
2017-11-24 16:13:30


120990008XXXXX_com_20171124_161307.pdf
2017-11-24 16:13:07

47 [57]แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการขนถ่ายสินค้าผ่านแดน กรณีศึกษาแม่น้ำเมยช่วงแม่สอด-เมียวดี ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก/ (ภาคโปสเตอร์)

340080027XXXXX_20171114_224229.doc- 2017-11-14 22:42:29

340080027XXXXX_20171114_134454.jpg- 2017-11-14 13:44:54

นายสมชัย สุวรพันธ์

การจัดการธุรกิจโลก Global Business Management สาขาธุรกิจอาเซียน Burapha University
55/135 Moo.2 Pattaya Country Club Kaomaikaew Banglamoong Chonburi 20150

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


340080027XXXXX_com_20171128_182758.pdf
2017-11-28 18:27:58


340080027XXXXX_com_20171128_105214.pdf
2017-11-28 10:52:14

48 [58]ความพึงพอใจของนักกีฬาอาวุโสต่อการเล่นฟุตบอล/ (ภาคโปสเตอร์)

XXXXX_20171128_181823.pdf- 2017-11-28 18:18:23

324030057XXXXX_20171126_224826.docx- 2017-11-26 22:48:26

324030057XXXXX_20171114_130940.pdf- 2017-11-14 13:09:40

นายปัญญา สังขวดี

ภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 หมู่ 9 ท่าโพธิิ์ เมือง พิษณุโลก 65000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


324030057XXXXX_com_20171128_142728.pdf
2017-11-28 14:27:28


324030057XXXXX_com_20171124_161911.pdf
2017-11-24 16:19:11


324030057XXXXX_com_20171124_161852.pdf
2017-11-24 16:18:52

49 [59]ผลของโปรแกรมเรื่องอาการเตือน ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการในภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้และพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/ (ภาคโปสเตอร์)

342090111XXXXX_20171127_105421.doc- 2017-11-27 10:54:21

342090111XXXXX_20171114_131335.doc- 2017-11-14 13:13:35

นายวีรยุทธ ศรีทุมสุข

คณะพยาบาลศาสตร์
38 หมู่ 8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี ึ76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


342090111XXXXX_com_20171124_162620.pdf
2017-11-24 16:26:20


342090111XXXXX_com_20171124_162550.pdf
2017-11-24 16:25:50


342090111XXXXX_com_20171124_162536.pdf
2017-11-24 16:25:36

50 [61]การศึกษาการทดลองการทำเยื่อกระดาษ โดยใช้ส่วนผสม เยื่อกล้วยตานีกับกระดาษที่ใช้แล้ว สำหรับนำมาใช้ประดิษฐ์ดอกไม้/ (ภาคโปสเตอร์)

364060065XXXXX_20171114_133225.doc- 2017-11-14 13:32:25

นางสาววรัลชญาน์ พีรพงศ์วรกุล

โรงเรียนบ้านวังพิกุล สพป.สุโขทันเขต 2
โรงเรียนบ้านวังพิกุล หมู่ 3 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 64120

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


364060065XXXXX_com_20171125_101353.pdf
2017-11-25 10:13:53


364060065XXXXX_com_20171124_162950.pdf
2017-11-24 16:29:50


364060065XXXXX_com_20171124_162931.pdf
2017-11-24 16:29:31

51 [63]ระบบนำชมแบบความจริงเสริมเพื่อการเรียนรู้และท่องเที่ยว พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี/ (ภาคโปสเตอร์)

176990028XXXXX_20171128_091636.pdf- 2017-11-28 09:16:36

176990028XXXXX_20171127_195017.dotx- 2017-11-27 19:50:17

176990028XXXXX_20171114_134923.pdf- 2017-11-14 13:49:23

นายธนิต เหลืองดี

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
เลขที่ 8 ถนนวัดธ่อ ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


176990028XXXXX_com_20171125_153206.pdf
2017-11-25 15:32:06


176990028XXXXX_com_20171125_153139.pdf
2017-11-25 15:31:39

52 [64]ฟ้อนฮีตถวายลายขิด/ (ภาคบรรยาย)

380090024XXXXX_20171130_083755.docx- 2017-11-30 08:37:55

380090024XXXXX_20171114_144355.jpg- 2017-11-14 14:43:55

380090024XXXXX_20171114_135116.docx- 2017-11-14 13:51:16

นายประจักษ์ ไม้เจริญ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
97/269 หมู่ 1 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

ผู้ทรงฯให้ปรับแก้ไขด่วน
-


380090024XXXXX_com_20171128_182154.pdf
2017-11-28 18:21:54


380090024XXXXX_com_20171127_133240.pdf
2017-11-27 13:32:40

53 [66]การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง/ (ภาคโปสเตอร์)

357990003XXXXX_20171115_082816.pdf- 2017-11-15 08:28:16

นายนายบัณฑิตพงษ์  ศรีอำนวย

สถาบันวิจัยแะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ
-
54 [67]การสร้างและออกแบบลายผ้ายกเมืองนครโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์/ (ภาคบรรยาย) (ภาคโปสเตอร์)

380130058XXXXX_20171209_215303.pdf- 2017-12-09 21:53:03

380130058XXXXX_20171209_215238.docx- 2017-12-09 21:52:38

380130058XXXXX_20171128_105224.docx- 2017-11-28 10:52:24

380130058XXXXX_20171127_111953.pdf- 2017-11-27 11:19:53

380130058XXXXX_20171114_171602.jpg- 2017-11-14 17:16:02

380130058XXXXX_20171114_144727.pdf- 2017-11-14 14:47:27

380130058XXXXX_20171114_144025.docx- 2017-11-14 14:40:25

นางสาวอรอุมา รักษาชล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม.4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง นครศรีธรรมราช 80280

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


380130058XXXXX_com_20171125_100326.pdf
2017-11-25 10:03:26


380130058XXXXX_com_20171124_163935.pdf
2017-11-24 16:39:35


380130058XXXXX_com_20171124_163817.pdf
2017-11-24 16:38:17

55 [68]นาฏยสร้างสรรค์ ชุด “งอบศรีเมืองตราด”/ (ภาคบรรยาย)

311010156XXXXX_20171114_145653.docx- 2017-11-14 14:56:53

นางสาวธีรตา นุ่มเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


311010156XXXXX_com_20171128_181058.pdf
2017-11-28 18:10:58


311010156XXXXX_com_20171127_133303.pdf
2017-11-27 13:33:03

56 [69]ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัตงานกับความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท แอคคิวเรทเทคโนโลยี จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

240120002XXXXX_20171126_122251.doc- 2017-11-26 12:22:51

240120002XXXXX_20171114_190343.jpg- 2017-11-14 19:03:43

240120002XXXXX_20171114_190343.jpg- 2017-11-14 19:03:43

240120002XXXXX_20171114_150354.pdf- 2017-11-14 15:03:54

นาย เตชินท์ณภพ ขมพุดซา

มหาวิทยาลัยธนบุรี
84/166 หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหปทุมธานี 12160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


240120002XXXXX_com_20171124_164413.pdf
2017-11-24 16:44:13


240120002XXXXX_com_20171124_164351.pdf
2017-11-24 16:43:51

57 [71]โมบายแอปพลิเคชันส่งเสริมกีฬาวอลเลย์บอลบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / (ภาคบรรยาย)

165990069XXXXX_20171127_222635.docx- 2017-11-27 22:26:35

165990069XXXXX_20171127_220009.docx- 2017-11-27 22:00:09

165990069XXXXX_20171114_153745.docx- 2017-11-14 15:37:45

นางสาว เพชรไพลิน รัสดีดวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 พลายชุมพล เมือง พิษณุโลก 65000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


165990069XXXXX_com_20171125_155810.pdf
2017-11-25 15:58:10


165990069XXXXX_com_20171125_154950.docx
2017-11-25 15:49:50


165990069XXXXX_com_20171125_153618.pdf
2017-11-25 15:36:18


165990069XXXXX_com_20171125_153529.pdf
2017-11-25 15:35:29

58 [72]กรอบแนวคิดเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ โดยยึดปัญหาเป็นฐานภายใต้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน/ (ภาคบรรยาย)

380090076XXXXX_20171127_142615.docx- 2017-11-27 14:26:15

380090076XXXXX_20171114_153839.jpg- 2017-11-14 15:38:39

นาย เบนจามิน ชนะคช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
109 หมู่ 2 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


380090076XXXXX_com_20171124_164750.pdf
2017-11-24 16:47:50


380090076XXXXX_com_20171124_164731.pdf
2017-11-24 16:47:31

59 [73]ความคาดหวังต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายภายในเขตหนองแขม/ (ภาคบรรยาย)

372990016XXXXX_20171127_190355.docx- 2017-11-27 19:03:55

372990016XXXXX_20171127_160505.docx- 2017-11-27 16:05:05

372990016XXXXX_20171114_160013.pdf- 2017-11-14 16:00:13

นายละมัย เหล่ากอดี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 แขวงหนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


372990016XXXXX_com_20171127_172205.pdf
2017-11-27 17:22:05


372990016XXXXX_com_20171127_171107.pdf
2017-11-27 17:11:07


372990016XXXXX_com_20171126_100854.pdf
2017-11-26 10:08:54


372990016XXXXX_com_20171124_165148.pdf
2017-11-24 16:51:48


372990016XXXXX_com_20171124_165123.pdf
2017-11-24 16:51:23

60 [74]การพัฒนารูปแบบบายศรีสู่เชิงพาณิชย์/ (ภาคโปสเตอร์)

153040000XXXXX_20171126_131249.docx- 2017-11-26 13:12:49

153040000XXXXX_20171126_130909.pdf- 2017-11-26 13:09:09

153040000XXXXX_20171114_160115.docx- 2017-11-14 16:01:15

นางสาวธัญญพร  มาบวบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ุุ66 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ุ65000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


153040000XXXXX_com_20171125_094759.pdf
2017-11-25 09:47:59


153040000XXXXX_com_20171124_165531.pdf
2017-11-24 16:55:31


153040000XXXXX_com_20171124_165509.pdf
2017-11-24 16:55:09

61 [75] กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการที่มีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนอบแห้ง (Freeze Dried) ของประเทศไทย / (ภาคบรรยาย)

312030011XXXXX_20171127_215931.docx- 2017-11-27 21:59:31

312030011XXXXX_20171125_212250.docx- 2017-11-25 21:22:50

312030011XXXXX_20171114_161036.docx- 2017-11-14 16:10:36

นายธิษณุเมศวร์ เศรษฐิยรังษี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
659 ซ จรัญสนิทวงศ์ 89 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


312030011XXXXX_com_20171127_183709.pdf
2017-11-27 18:37:09


312030011XXXXX_com_20171124_165804.pdf
2017-11-24 16:58:04


312030011XXXXX_com_20171124_165742.pdf
2017-11-24 16:57:42

62 [77]การพัฒนากองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ (ภาคโปสเตอร์)

357990003XXXXX_20171127_222151.docx- 2017-11-27 22:21:51

357990003XXXXX_20171127_222041.pdf- 2017-11-27 22:20:41

357990003XXXXX_20171127_222032.pdf- 2017-11-27 22:20:32

357990003XXXXX_20171127_222005.docx- 2017-11-27 22:20:05

357990003XXXXX_20171115_082758.pdf- 2017-11-15 08:27:58

357990003XXXXX_20171114_161729.pdf- 2017-11-14 16:17:29

357990003XXXXX_20171114_161606.docx- 2017-11-14 16:16:06

นายนายบัณฑิตพงษ์  ศรีอำนวย

สถาบันวิจัยแะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 38 หมู่ที่ 8 นาวุ้ง เมือง เพชรบุรี 76000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


357990003XXXXX_com_20171124_170114.pdf
2017-11-24 17:01:14


357990003XXXXX_com_20171124_165945.pdf
2017-11-24 16:59:45


357990003XXXXX_com_20171124_165928.pdf
2017-11-24 16:59:28

63 [78]ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี/ (ภาคบรรยาย)

172090008XXXXX_20171127_234129.docx- 2017-11-27 23:41:29

172090008XXXXX_20171114_200612.pdf- 2017-11-14 20:06:12

172090008XXXXX_20171114_163242.docx- 2017-11-14 16:32:42

นายณัฐพงศ์ อินสว่าง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
1730/37 หมู่ 6 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


172090008XXXXX_com_20171127_130656.pdf
2017-11-27 13:06:56


172090008XXXXX_com_20171124_170528.pdf
2017-11-24 17:05:28


172090008XXXXX_com_20171124_170501.pdf
2017-11-24 17:05:01

64 [79]การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/ (ภาคบรรยาย)

351010020XXXXX_20171129_181114.pdf- 2017-11-29 18:11:14

351010020XXXXX_20171129_180416.doc- 2017-11-29 18:04:16

351010020XXXXX_20171126_162650.pdf- 2017-11-26 16:26:50

351010020XXXXX_20171126_145738.doc- 2017-11-26 14:57:38

351010020XXXXX_20171114_164514.doc- 2017-11-14 16:45:14

นางจงรักษ ภูมิสวัสดิ์

โรงเรียนสาธิตฯกำแพงเพชร
หมู่ที่ 1 บ้านวัดวังยาง นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


351010020XXXXX_com_20171128_142145.pdf
2017-11-28 14:21:45


351010020XXXXX_com_20171126_102324.pdf
2017-11-26 10:23:24


351010020XXXXX_com_20171126_102240.pdf
2017-11-26 10:22:40

65 [80]การจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครั้งแรก: หลักฐานจากประเทศไทย/ (ภาคบรรยาย)

182050009XXXXX_20171129_215015.docx- 2017-11-29 21:50:15

182050009XXXXX_20171120_131706.jpg- 2017-11-20 13:17:06

182050009XXXXX_20171116_190727.docx- 2017-11-16 19:07:27

182050009XXXXX_20171114_165553.docx- 2017-11-14 16:55:53

นางสาวภวิกา มุสิกธรรม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15/80 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


182050009XXXXX_com_20171127_173102.pdf
2017-11-27 17:31:02


182050009XXXXX_com_20171127_172906.pdf
2017-11-27 17:29:06


182050009XXXXX_com_20171127_134319.pdf
2017-11-27 13:43:19

66 [81]กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ สายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช/ (ภาคบรรยาย)

391030007XXXXX_20171127_201708.docx- 2017-11-27 20:17:08

391030007XXXXX_20171114_172831.docx- 2017-11-14 17:28:31

391030007XXXXX_20171114_172539.docx- 2017-11-14 17:25:39

นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80280

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


391030007XXXXX_com_20171127_130425.pdf
2017-11-27 13:04:25


391030007XXXXX_com_20171124_171422.pdf
2017-11-24 17:14:22


391030007XXXXX_com_20171124_171359.pdf
2017-11-24 17:13:59

67 [82]รูปแบบการบริหารจัดการชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / (ภาคบรรยาย)

391030007XXXXX_20171127_203441.docx- 2017-11-27 20:34:41

391030007XXXXX_20171114_172638.docx- 2017-11-14 17:26:38

นายพิชญุฒม์ เพ็ญมาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ท่างิ้ว เมือง นครศรีธรรมราช 80280

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


391030007XXXXX_com_20171125_090037.pdf
2017-11-25 09:00:37


391030007XXXXX_com_20171125_090021.pdf
2017-11-25 09:00:21

68 [84]ความรอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพและประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี: การศึกษาเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย/ (ภาคบรรยาย)

373010102XXXXX_20171126_210149.docx- 2017-11-26 21:01:49

373010102XXXXX_20171114_180724.docx- 2017-11-14 18:07:24

นายอัครวิชช์ รอบคอบ และพลาญ จันทรจตุรภัทร

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


373010102XXXXX_com_20171125_115056.pdf
2017-11-25 11:50:56


373010102XXXXX_com_20171125_115032.pdf
2017-11-25 11:50:32

69 [87]คุณลักษณะงานและประสบการณ์ในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงานบริษัท ธีรชัยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

XXXXX_20171128_180350.jpg- 2017-11-28 18:03:50

110330010XXXXX_20171128_014503.docx- 2017-11-28 01:45:03

110330010XXXXX_20171114_193211.pdf- 2017-11-14 19:32:11

นางสาววาทินี ตั้งมั่นความดี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
10/79 หมู่ 3 หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110330010XXXXX_com_20171127_213113.pdf
2017-11-27 21:31:13

70 [89]การศึกษาการใช้คำถามของครูในการเรียนการสอนเพื่อประเมินทักษะการคิดของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม/ (ภาคบรรยาย)

395010013XXXXX_20171114_200526.docx- 2017-11-14 20:05:26

นายมะยูตี  ดือรามะ

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 94160

ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงฯ
-
71 [90]ความรู้และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาภาคปกติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ (ภาคโปสเตอร์)

130990007XXXXX_20171128_112716.docx- 2017-11-28 11:27:16

130990007XXXXX_20171128_112318.docx- 2017-11-28 11:23:18

130990007XXXXX_20171128_081921.png- 2017-11-28 08:19:21

130990007XXXXX_20171114_213351.pdf- 2017-11-14 21:33:51

130990007XXXXX_20171114_202214.pdf- 2017-11-14 20:22:14

นางสาว ภิษณี วิจันทึก

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


130990007XXXXX_com_20171125_090604.pdf
2017-11-25 09:06:04


130990007XXXXX_com_20171125_090312.pdf
2017-11-25 09:03:12


130990007XXXXX_com_20171125_090253.pdf
2017-11-25 09:02:53

72 [92]การแบ่งกลุ่มดัชนีมวลกายสำหรับรูปแบบการมีอารมณ์ขันด้านบวกและพฤติกรรมการทำงานที่มุ่งนวัตกรรม/ (ภาคบรรยาย)

545090000XXXXX_20171130_124122.jpeg- 2017-11-30 12:41:22

545090000XXXXX_20171128_144524.docx- 2017-11-28 14:45:24

545090000XXXXX_20171128_143244.docx- 2017-11-28 14:32:44

545090000XXXXX_20171114_215102.docx- 2017-11-14 21:51:02

นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
86 ถนนพิษณุโลก สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


545090000XXXXX_com_20171128_110342.pdf
2017-11-28 11:03:42


545090000XXXXX_com_20171125_124937.pdf
2017-11-25 12:49:37


545090000XXXXX_com_20171125_124813.pdf
2017-11-25 12:48:13

73 [94]การเปรียบเทียบภาษาพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ธุรกิจในปี2525 กับ2558/ (ภาคบรรยาย)

140990038XXXXX_20171128_021106.docx- 2017-11-28 02:11:06

140990038XXXXX_20171115_144734.jpg- 2017-11-15 14:47:34

140990038XXXXX_20171114_234816.docx- 2017-11-14 23:48:16

นางสาวสุธาสินี  ลิ้มสวัสดิ์ธารา

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1541/19 ซ.พหลโยธิน34 แขวงเสนานิคม จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


140990038XXXXX_com_20171125_090905.pdf
2017-11-25 09:09:05


140990038XXXXX_com_20171125_090844.pdf
2017-11-25 09:08:44


140990038XXXXX_com_20171125_090825.pdf
2017-11-25 09:08:25

74 [95]การศึกษาคำเรียกเนื้อสัมผัสของอาหารในภาษาไทย/ (ภาคบรรยาย)

110140134XXXXX_20171128_054135.doc- 2017-11-28 05:41:35

110140134XXXXX_20171115_144534.jpg- 2017-11-15 14:45:34

110140134XXXXX_20171114_234453.doc- 2017-11-14 23:44:53

นางสาวศุภัสสร สุขเสริม

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
407/17 มักกะสัน ราชเทวี กทม. 10400

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110140134XXXXX_com_20171125_091222.pdf
2017-11-25 09:12:22


110140134XXXXX_com_20171125_091205.pdf
2017-11-25 09:12:05


110140134XXXXX_com_20171125_091145.pdf
2017-11-25 09:11:45

75 [97]รายงานการสร้างเสริมพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนโรงเรียนบ้านบักดอก อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์/ (ภาคโปสเตอร์)

332050075XXXXX_20171115_000800.docx- 2017-11-15 00:08:00

นายสุธรรม สุบรรณาจ

โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)
บ้านตาเตียว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


332050075XXXXX_com_20171128_141518.pdf
2017-11-28 14:15:18


332050075XXXXX_com_20171127_212639.pdf
2017-11-27 21:26:39


332050075XXXXX_com_20171125_091502.pdf
2017-11-25 09:15:02


332050075XXXXX_com_20171125_091438.pdf
2017-11-25 09:14:38

76 [98]ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการกับกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโก้คาร์ของลูกค้าบริษัท สยามนิสันสมุทรสาคร จำกัด/ (ภาคบรรยาย)

310150011XXXXX_20171128_222026.docx- 2017-11-28 22:20:26

310150011XXXXX_20171115_002018.pdf- 2017-11-15 00:20:18

นางสาวนัยนา ภู่สว่าง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
111/243 หมู่บ้าน P.S.วิลล่า ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 5/1 หนองแขม หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310150011XXXXX_com_20171127_181433.pdf
2017-11-27 18:14:33


310150011XXXXX_com_20171125_091839.pdf
2017-11-25 09:18:39


310150011XXXXX_com_20171125_091810.pdf
2017-11-25 09:18:10

77 [100]ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสนับสนุนขององค์กรกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ของพนักงานบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด / (ภาคบรรยาย)

XXXXX_20171128_134158.docx- 2017-11-28 13:41:58

374030033XXXXX_20171115_132528.docx- 2017-11-15 13:25:28

นางสาววิไลรัตน์ วรรณรังษี

มหาวิทยาลัยธนบุรี
เลขที่5หมู่7 อำแพง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


374030033XXXXX_com_20171125_092345.pdf
2017-11-25 09:23:45


374030033XXXXX_com_20171125_092328.pdf
2017-11-25 09:23:28


374030033XXXXX_com_20171125_092300.pdf
2017-11-25 09:23:00

78 [101]นิทรรศการศิลปะการจัดวางเสียง : ภูมิทัศน์ของเสียงในเขตพื้นที่มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ (ภาคบรรยาย)

110140124XXXXX_20171115_134642.docx- 2017-11-15 13:46:42

นายกุลธีร์ บรรจุแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


110140124XXXXX_com_20171128_174142.docx
2017-11-28 17:41:42


110140124XXXXX_com_20171128_174108.pdf
2017-11-28 17:41:08

79 [103]การบริหารการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบอาเซียนศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี/ (ภาคโปสเตอร์)

376050036XXXXX_20171116_091910.doc- 2017-11-16 09:19:10

นางสาวจุฑามาศ เหลืองอร่าม

โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
79 ม.13 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130

ผู้ทรงฯให้ปรับแก้ไขด่วน
ส่งบทความฉบับแก้ไข ไฟล์ word ภายในวันที่ 27/11/2560


376050036XXXXX_com_20171125_092654.pdf
2017-11-25 09:26:54


376050036XXXXX_com_20171125_092639.pdf
2017-11-25 09:26:39

80 [104]ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อตราสินค้ากับความจงรักภักดีของลูกค้าที่เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน)/ (ภาคบรรยาย)

341040052XXXXX_20171128_222151.docx- 2017-11-28 22:21:51

341040052XXXXX_20171116_151829.pdf- 2017-11-16 15:18:29

นายศักดิ์ชาย สระทองเรือง

มหาวิทยาลัยธนบุรี
219/670 หมู่บ้านพงศ์ศิริชัย 1 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


341040052XXXXX_com_20171127_130553.pdf
2017-11-27 13:05:53


341040052XXXXX_com_20171125_093608.pdf
2017-11-25 09:36:08


341040052XXXXX_com_20171125_092837.pdf
2017-11-25 09:28:37

81 [105]ศิลปะและวัฒนธรรมผีขนน้ำกับกระบวนการปรับตัวสู่การเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย/ (ภาคบรรยาย)

310069000XXXXX_20171116_152446.pdf- 2017-11-16 15:24:46

นายไทยโรจน  พวงมณี

สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เมืองเลย เมืองเลย เลย 42000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310069000XXXXX_com_20171125_110405.pdf
2017-11-25 11:04:05


310069000XXXXX_com_20171125_102648.pdf
2017-11-25 10:26:48


310069000XXXXX_com_20171125_102616.pdf
2017-11-25 10:26:16

82 [106]การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทด า บ้านนาป่าหนาด อ าเภอเชียงคาน/ (ภาคบรรยาย)

310069000XXXXX_20171116_152618.pdf- 2017-11-16 15:26:18

นายไทยโรจน  พวงมณี

สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เมืองเลย เมืองเลย เลย 42000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310069000XXXXX_com_20171127_083043.pdf
2017-11-27 08:30:43


310069000XXXXX_com_20171125_110118.pdf
2017-11-25 11:01:18


310069000XXXXX_com_20171125_105930.pdf
2017-11-25 10:59:30

83 [107]ดนตรีสำหรับการละเล่นในพิธีกรรมผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย/ (ภาคบรรยาย)

310069000XXXXX_20171116_152836.pdf- 2017-11-16 15:28:36

นายไทยโรจน  พวงมณี

สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เมืองเลย เมืองเลย เลย 42000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


310069000XXXXX_com_20171125_102311.pdf
2017-11-25 10:23:11


310069000XXXXX_com_20171125_102256.pdf
2017-11-25 10:22:56

84 [108]การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร/ (ภาคโปสเตอร์)

XXXXX_20171127_112752.docx- 2017-11-27 11:27:52

362010180XXXXX_20171116_155527.docx- 2017-11-16 15:55:27

นางปรีชาภรณ์ ขันบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร 69 ม.1 นครชุม เมือง กำแพงเพชร 62000

ผู้ทรงฯ อนุมัติให้นำเสนอผลงานได้
-


362010180XXXXX_com_20171125_125239.pdf
2017-11-25 12:52:39


362010180XXXXX_com_20171125_093806.pdf
2017-11-25 09:38:06


362010180XXXXX_com_20171125_093749.pdf
2017-11-25 09:37:49

Records 1 to 84 of 84