ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการ

1.เปิดรับสมัครบทความวิจัย ทางเว็บไซต์ http://research.pbru.ac.th/PBRUResearch2017/ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2560
2.ส่งบทความวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 30 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560
3.แจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 20 พฤศจิกายน 2560
4.นักวิจัยส่งบทความฉบับแก้ไข ภายใน 25 พฤศจิกายน 2560
5.ประกาศรายชื่อและกำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย 30 พฤศจิกายน 2560
6.การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 3 ธันวาคม 2560
 • 09.00 -10.30 น. การเสวนา เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย รศ.สุภาวดี โพธิ์เวชกุล และ อ.ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1
 • 10.30- 16.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 (ยกระดับภูมิปัญญา สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ห้องเรียนชั้น 5-6 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สูจิบัตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 4

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

 • นำเสนอด้วยโปรแกรม MS-PowerPoint
 • เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 12 นาที และตอบข้อซักถาม 3 นาที
 • กรณีมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยจำนวนมาก คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผลงานบางส่วนให้นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) แทน
 • ผู้นำเสนอผลงานวิจัยต้องเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏในบทความวิจัยเท่านั้น

รูปแบบโปสเตอร์

3.8Mb ดาวน์โหลดผ่าน OneDrive

การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

 • โปสเตอร์ขนาด 80 เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร
 • ดาวน์โหลด Poster Template ได้ที่ http://research.pbru.ac.th/PBRUResearch2017/
 • เนื้อหาที่นำเสนอในโปสเตอร์ประกอบด้วย 1) บทคัดย่อ 2) Abstract 3) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 4) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 5) ขอบเขตของการวิจัย 6) วิธีดำเนินการวิจัย 7) สรุปการวิจัย 8) อภิปรายผลการวิจัย 9) ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้ประโยชน์ 10) กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 11) เอกสารอ้างอิง
 • สถานที่แสดงผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์จะแจ้งภายหลัง
 • สถาบันวิจัยฯ จะเตรียมบอร์ดนิทรรศการสำหรับการติดโปสเตอร์ไว้ให้ โดยนักวิจัยเตรียมอุปกรณ์การติดมาเอง
 • กำหนดให้ติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2560 และผู้วิจัยต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานและตอบคำถามในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชม และมอบเกียรติบัตร

หัวข้อของงานวิจัยที่นำเสนอ

1. ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ภาษา ดนตรี นาฏศิลป์ วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม การแกะสลัก การทอผ้า การจักสาน การทำเครื่องเขิน การทำเครื่องเงิน/เครื่องทอง การทำเครื่องปั้นดินเผา อาหาร การละเล่น มวยไทย และอื่น ๆ
2. ด้านอื่น ๆ ได้แก่ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านการศึกษา ด้านการจัดการ ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่น ๆ

เปิดให้ลงทะเบียน

สมัครบทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ http://research.pbru.ac.th/PBRUResearch2017/ 20 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2560 ค่ะ

รายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียน

1. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอก (คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา)
 • 2,000 บาท/บทความวิจัย 1 เรื่อง ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
 • 3,000 บาท/บทความวิจัย 1 เรื่อง ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
2. ผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(อาจารย์/เจ้าหน้าที่)ไม่เสียค่าลงทะเบียน

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 521-2-05401-8 ชื่อบัญชี วิจัยราชภัฏเพชรบุรี
2.รับใบเสร็จค่าลงทะเบียนได้ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ จุดรับลงทะเบียน
3.ผู้ชำระค่าลงทะเบียนจะได้รับ เอกสารประกอบการประชุม กระเป๋าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน และอื่น ๆ
4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี